JSAT Basic - Polish

Questions

Przegląd najważniejszych przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa (Health & Safety Law)

Kto odpowiada za stan bhp na terenie prowadzonych robót? 

 • A: Inspektora BHP 
 • B: kierownik placu budowy 
 • C: każdy  

Answer: C

Definition: każdy ustawowo ponosi odpowiedzialność za swoje i innych osób bezpieczeństwo i zdro-wie 

Jaka jest jedna z najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy w branży budowlanej?

 • A: podnoszenie
 • B: palenie tytoniu
 • C: utonięcie

Answer: A

Definition: ręczne prace są jedną z najczęstszych przyczyn urazów wśród

Co to jest niebezpieczeństwo? 

 • A: wszystko, co potencjalnie może być przyczyną urazów u ludzi  
 • B: prawdopodobieństwo, że coś pójdzie nie tak 
 • C: każdy pracujący bez nadzoru 

Answer: A

Definition: pojecie „niebezpieczeństwo” stosowane jest do opisania czegokolwiek, co mogłoby być szkodliwe dla ludzi 

Kto ma obowiązek pracować bezpiecznie na placu budowy? 

 • A: kierownictwo 
 • B: każdy  
 • C: goście 

Answer: B

Definition: na każdym spoczywa ustawowy obowiązek pracy w sposób bezpieczny 

Co mogą inspektorzy bhp zrobić, by zapewnić bezpieczeństwo? 

 • A: zawiesić kierownika robót 
 • B: nałożyć grzywnę na każdego, kogo zauważą, że pracuje nie zachowując bezpieczeństwa 
 • C: zatrzymać pracę  

Answer: C

Definition: Inspektorzy bhp mają prawo do wystawiania zakazów wstrzymujących pracę, która mo-głaby doprowadzić do poważnych urazów 

W przypadku zauważenia kogoś, kto może znajdować się w niebezpiecznym położeniu, to… 

 • A: zachować większą ostrożność, by nie zranić się samemu 
 • B: zgłosić kierownikowi  
 • C: usunąć samemu zagrożenie i kontynuować pracę 

Answer: B

Definition: każdy ma ustawowy obowiązek współpracować z pracodawcą pomagając mu w wypełnia-niu ustawowych obowiązków oraz do składania meldunków o sytuacjach, które stwarzają zagrożenie 

Ustawa o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy (Jersey) z 1989 r. jest… 

 • A: główną ustawą bhp na Jersey  
 • B: jest to ustawa w Zjednoczonym Królestwie, ale wykorzystywana jest, by wskazać dobre prak-tyki na Jersey 
 • C: ochotniczy kodeks postępowania zapewniający dobre standardy bhp na stanowisku pracy 

Answer: A

Definition: Ustawa o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy (Jersey) z 1989 r. jest głównym instrumentem prawnym w zakresie bezpieczeństwa pracy na Jersey 

Zarządzanie w budownictwie (Jersey) z 2016 r. to… 

 • A: rozporządzenia, które określają ustawowe wymagania nakładane na prace budowlane na Jersey  
 • B: są to przepisy w Zjednoczonym Królestwie, które nie obowiązują na Jersey 
 • C: ochotniczy kodeks postępowania zapewniający dobre standardy bhp w budownictwie 

Answer: A

Definition: Zarządzanie w budownictwie (Jersey) z 2016 r. to rozporządzenia, które określają ustawo-we wymagania nakładane na prace budowlane na Jersey 

Jakiego rodzaju dokumenty związane z bhp muszą pracodawcy zatrudniający więcej niż 5 pracow-ników muszą ustawowo przekazać do zapoznania się z nimi swoim pracownikom? 

 • A: warunki zatrudnienia 
 • B: regulaminy bhp  
 • C: rejestr rusztowań 

Answer: B

Definition: pracodawcy zatrudniający więcej niż 5 pracowników muszą ustawowo przekazać na piśmie regulaminy bhp do zapoznania się z nimi swoim pracownikom 

Przepisy Bhp w budownictwie (sprzęt ochrony osobistej) (Jersey) 2002… 

 • A: określają ustawowe wymogi zakładania kasku i innego sprzętu ochrony osobistej
 • B: są to przepisy w Zjednoczonym Królestwie, które nie obowiązują na Jersey 
 • C: określają, że należy nosić kask, ale nie jest to obowiązkowe 

Answer: A

Definition: Przepisy Bhp w budownictwie (sprzęt ochrony osobistej) (Jersey) 2002… określają usta-wowe wymogi zakładania kasku i innego sprzętu ochrony osobistej 

Przepisy Dźwigi i sprzęt dźwigowy (Jersey) 1978… 

 • A: obejmują dźwigi i sprzęt dźwigowy łącznie z koparkami i wózkami widłowymi  
 • B: odnoszą się tylko do żurawi 
 • C: nie mają zastosowania na Jersey 

Answer: A

Definition: Przepisy Dźwigi i sprzęt dźwigowy (Jersey) 1978 obejmują dźwigi i pewien typ sprzętu dźwigowego łącznie z koparkami i wózkami widłowymi 

Przepisy Elektryczność (Jersey) 1983… 

 • A: ilustrują dobre praktyki ale nie mają mocy obowiązującej na Jersey 
 • B: nie odnoszą się do placów budowy 
 • C: maja zastosowanie we wszystkich miejscach, gdzie prowadzone są prace, łącznie z placami budów  

Answer: C

Definition: Przepisy Elektryczność (Jersey) 1983 maja zastosowanie we wszystkich miejscach, gdzie prowadzone są prace, łącznie z placami budów 

Przepisy Łańcuchy, liny i urządzenia dźwigowe (Jersey) 1979… 

 • A: wymagają, by zawiesia z lin plecionych z włókien były dokładnie sprawdzone przez osobę kompetentną co najmniej raz na pół roku  
 • B: odnoszą się do rządzeń służących do podnoszenia ludzi 
 • C: zakazują stosowania zawiesi łańcuchowych na Jersey

Answer: A

Definition: wszystkie zawiesia muszą być drobiazgowo zbadane przez osobę kompetentną co najmniej raz na pół roku

Przepisy Azbest (licencje) (Jersey) 2008… 

 • A: zabraniają usuwania płyt azbestowych osobom, które nie zostały w tym celu przeszkolone przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Socjalnego  
 • B: mają tylko zastosowanie w Zjednoczonym Królestwie 
 • C: pozwalają, by każdy, jeśli jest przeszkolony, mógł pracować z azbestem 

Answer: A

Definition: każdy, kto pracuje z azbestem, łącznie z płytami izolacyjnymi azbestowymi, musi posiadać licencję wydaną przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Socjalnego 

Przepisy Zarządzanie w budownictwie (Jersey) 2016 mają zastosowanie 

 • A: tylko do projektów budowlanych, które trwają dłużej niż 30 dni 
 • B: do wszystkich projektów budowlanych  
 • C: tylko w projektach budowlanych, w których uczestniczy więcej niż jeden wykonawca 

Answer: B

Definition: Przepisy mają zastosowane do każdego projektu budowlanego, lecz niektóre z nich odno-szą się albo do małych albo do wielkich projektów budowlanych 

Przepisy Płyny łatwopalne w budownictwie (Jersey) 1979 

 • A: nie obowiązują na Jersey 
 • B: nie obowiązują na placach budów 
 • C: określają ustawowe standardy użycia i składowania gazów LPG  

Answer: C

Definition: Przepisy mają zastosowane w każdym miejscu, gdzie używane są i składowane płyny ła-twopalne 

Przepisy Zarządzanie w budownictwie (Jersey) 2016 

 • A: obowiązują tylko dla dużych projektów budowlanych 
 • B: ustanawiają wymogi ustawowe dla wszystkich robót budowlanych na Jersey  
 • C: mają zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa ale ni do Jersey 

Answer: B

Definition: Przepisy mają zastosowane do każdego projektu budowlanego, lecz niektóre z nich odno-szą się albo do małych albo do wielkich projektów budowlanych 

Ustawa określająca zakres odpowiedzialności pracodawcy (ubezpieczenie obowiązkowe) (Jersey) 1973 

 • A: nie jest Ustawą na Jersey 
 • B: wymaga, by pracodawcy zawierali stosowne umowy ubezpieczeniowe w przypadku, gdyby odpowiedzialność za powstały wypadek przy pracy spoczywała na nich  
 • C: gwarantuje, że pracownik dostanie odszkodowanie za poniesione podczas pracy obrażenia 

Answer: B

Definition: prawo do odszkodowania nie działa automatycznie w przypadku wypadku przy pracy. Na-leży wykazać, że pracodawca jest zdolny zadośćuczynić żądaniu. 

Czyje zdrowie i bezpieczeństwo objęte jest ochroną z tytułu obowiązywania przepisów bhp? 

 • A: pracowników pracujących na placu bodowy 
 • B: każdego pracującego na placu budowy 
 • C: każdego, na kogo ma wpływ praca wykonywana na placu budowy, łącznie z pracownikami i osobami publicznymi  

Answer: C

Definition: przepisy bhp stanowią ochronę dla każdego, który mógłby w jakikolwiek sposób stać się ofiarą prowadzonych prac 

Czy zapisy Przepisów Zarządzanie w budownictwie (Jersey) a roku 2016 obejmują bhp osób pu-blicznych? 

 • A: tylko wtedy, gdy znajdą się na placu budowy 
 • B: nie 
 • C: tak  

Answer: C

Definition: przepisy bhp stanowią ochronę dla każdego, który mógłby w jakikolwiek sposób stać się ofiarą prowadzonych prac 

Obowiazki i linie komunikacji (Responsibilities & Communication)

Kto odpowiada za stan bhp na terenie prowadzonych robót? 

 • A: Inspektora BHP 
 • B: kierownik placu budowy 
 • C: każdy  

Answer: C

Definition: każdy ustawowo ponosi odpowiedzialność za swoje i innych osób bezpieczeństwo i zdro-wie 

Jaka jest jedna z najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy w branży budowlanej?

 • A: podnoszenie
 • B: palenie tytoniu
 • C: utonięcie

Answer: A

Definition: ręczne prace są jedną z najczęstszych przyczyn urazów wśród

Co to jest niebezpieczeństwo? 

 • A: wszystko, co potencjalnie może być przyczyną urazów u ludzi  
 • B: prawdopodobieństwo, że coś pójdzie nie tak 
 • C: każdy pracujący bez nadzoru 

Answer: A

Definition: pojecie „niebezpieczeństwo” stosowane jest do opisania czegokolwiek, co mogłoby być szkodliwe dla ludzi 

Kto ma obowiązek pracować bezpiecznie na placu budowy? 

 • A: kierownictwo 
 • B: każdy  
 • C: goście 

Answer: B

Definition: na każdym spoczywa ustawowy obowiązek pracy w sposób bezpieczny 

Co mogą inspektorzy bhp zrobić, by zapewnić bezpieczeństwo? 

 • A: zawiesić kierownika robót 
 • B: nałożyć grzywnę na każdego, kogo zauważą, że pracuje nie zachowując bezpieczeństwa 
 • C: zatrzymać pracę  

Answer: C

Definition: Inspektorzy bhp mają prawo do wystawiania zakazów wstrzymujących pracę, która mo-głaby doprowadzić do poważnych urazów 

W przypadku zauważenia kogoś, kto może znajdować się w niebezpiecznym położeniu, to… 

 • A: zachować większą ostrożność, by nie zranić się samemu 
 • B: zgłosić kierownikowi  
 • C: usunąć samemu zagrożenie i kontynuować pracę 

Answer: B

Definition: każdy ma ustawowy obowiązek współpracować z pracodawcą pomagając mu w wypełnia-niu ustawowych obowiązków oraz do składania meldunków o sytuacjach, które stwarzają zagrożenie 

Ustawa o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy (Jersey) z 1989 r. jest… 

 • A: główną ustawą bhp na Jersey  
 • B: jest to ustawa w Zjednoczonym Królestwie, ale wykorzystywana jest, by wskazać dobre prak-tyki na Jersey 
 • C: ochotniczy kodeks postępowania zapewniający dobre standardy bhp na stanowisku pracy 

Answer: A

Definition: Ustawa o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy (Jersey) z 1989 r. jest głównym instrumentem prawnym w zakresie bezpieczeństwa pracy na Jersey 

Zarządzanie w budownictwie (Jersey) z 2016 r. to… 

 • A: rozporządzenia, które określają ustawowe wymagania nakładane na prace budowlane na Jersey  
 • B: są to przepisy w Zjednoczonym Królestwie, które nie obowiązują na Jersey 
 • C: ochotniczy kodeks postępowania zapewniający dobre standardy bhp w budownictwie 

Answer: A

Definition: Zarządzanie w budownictwie (Jersey) z 2016 r. to rozporządzenia, które określają ustawo-we wymagania nakładane na prace budowlane na Jersey 

Jakiego rodzaju dokumenty związane z bhp muszą pracodawcy zatrudniający więcej niż 5 pracow-ników muszą ustawowo przekazać do zapoznania się z nimi swoim pracownikom? 

 • A: warunki zatrudnienia 
 • B: regulaminy bhp  
 • C: rejestr rusztowań 

Answer: B

Definition: pracodawcy zatrudniający więcej niż 5 pracowników muszą ustawowo przekazać na piśmie regulaminy bhp do zapoznania się z nimi swoim pracownikom 

Przepisy Bhp w budownictwie (sprzęt ochrony osobistej) (Jersey) 2002… 

 • A: określają ustawowe wymogi zakładania kasku i innego sprzętu ochrony osobistej
 • B: są to przepisy w Zjednoczonym Królestwie, które nie obowiązują na Jersey 
 • C: określają, że należy nosić kask, ale nie jest to obowiązkowe 

Answer: A

Definition: Przepisy Bhp w budownictwie (sprzęt ochrony osobistej) (Jersey) 2002… określają usta-wowe wymogi zakładania kasku i innego sprzętu ochrony osobistej 

Przepisy Dźwigi i sprzęt dźwigowy (Jersey) 1978… 

 • A: obejmują dźwigi i sprzęt dźwigowy łącznie z koparkami i wózkami widłowymi  
 • B: odnoszą się tylko do żurawi 
 • C: nie mają zastosowania na Jersey 

Answer: A

Definition: Przepisy Dźwigi i sprzęt dźwigowy (Jersey) 1978 obejmują dźwigi i pewien typ sprzętu dźwigowego łącznie z koparkami i wózkami widłowymi 

Przepisy Elektryczność (Jersey) 1983… 

 • A: ilustrują dobre praktyki ale nie mają mocy obowiązującej na Jersey 
 • B: nie odnoszą się do placów budowy 
 • C: maja zastosowanie we wszystkich miejscach, gdzie prowadzone są prace, łącznie z placami budów  

Answer: C

Definition: Przepisy Elektryczność (Jersey) 1983 maja zastosowanie we wszystkich miejscach, gdzie prowadzone są prace, łącznie z placami budów 

Przepisy Łańcuchy, liny i urządzenia dźwigowe (Jersey) 1979… 

 • A: wymagają, by zawiesia z lin plecionych z włókien były dokładnie sprawdzone przez osobę kompetentną co najmniej raz na pół roku  
 • B: odnoszą się do rządzeń służących do podnoszenia ludzi 
 • C: zakazują stosowania zawiesi łańcuchowych na Jersey

Answer: A

Definition: wszystkie zawiesia muszą być drobiazgowo zbadane przez osobę kompetentną co najmniej raz na pół roku

Przepisy Azbest (licencje) (Jersey) 2008… 

 • A: zabraniają usuwania płyt azbestowych osobom, które nie zostały w tym celu przeszkolone przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Socjalnego  
 • B: mają tylko zastosowanie w Zjednoczonym Królestwie 
 • C: pozwalają, by każdy, jeśli jest przeszkolony, mógł pracować z azbestem 

Answer: A

Definition: każdy, kto pracuje z azbestem, łącznie z płytami izolacyjnymi azbestowymi, musi posiadać licencję wydaną przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Socjalnego 

Przepisy Zarządzanie w budownictwie (Jersey) 2016 mają zastosowanie 

 • A: tylko do projektów budowlanych, które trwają dłużej niż 30 dni 
 • B: do wszystkich projektów budowlanych  
 • C: tylko w projektach budowlanych, w których uczestniczy więcej niż jeden wykonawca 

Answer: B

Definition: Przepisy mają zastosowane do każdego projektu budowlanego, lecz niektóre z nich odno-szą się albo do małych albo do wielkich projektów budowlanych 

Przepisy Płyny łatwopalne w budownictwie (Jersey) 1979 

 • A: nie obowiązują na Jersey 
 • B: nie obowiązują na placach budów 
 • C: określają ustawowe standardy użycia i składowania gazów LPG  

Answer: C

Definition: Przepisy mają zastosowane w każdym miejscu, gdzie używane są i składowane płyny ła-twopalne 

Przepisy Zarządzanie w budownictwie (Jersey) 2016 

 • A: obowiązują tylko dla dużych projektów budowlanych 
 • B: ustanawiają wymogi ustawowe dla wszystkich robót budowlanych na Jersey  
 • C: mają zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa ale ni do Jersey 

Answer: B

Definition: Przepisy mają zastosowane do każdego projektu budowlanego, lecz niektóre z nich odno-szą się albo do małych albo do wielkich projektów budowlanych 

Ustawa określająca zakres odpowiedzialności pracodawcy (ubezpieczenie obowiązkowe) (Jersey) 1973 

 • A: nie jest Ustawą na Jersey 
 • B: wymaga, by pracodawcy zawierali stosowne umowy ubezpieczeniowe w przypadku, gdyby odpowiedzialność za powstały wypadek przy pracy spoczywała na nich  
 • C: gwarantuje, że pracownik dostanie odszkodowanie za poniesione podczas pracy obrażenia 

Answer: B

Definition: prawo do odszkodowania nie działa automatycznie w przypadku wypadku przy pracy. Na-leży wykazać, że pracodawca jest zdolny zadośćuczynić żądaniu. 

Czyje zdrowie i bezpieczeństwo objęte jest ochroną z tytułu obowiązywania przepisów bhp? 

 • A: pracowników pracujących na placu bodowy 
 • B: każdego pracującego na placu budowy 
 • C: każdego, na kogo ma wpływ praca wykonywana na placu budowy, łącznie z pracownikami i osobami publicznymi  

Answer: C

Definition: przepisy bhp stanowią ochronę dla każdego, który mógłby w jakikolwiek sposób stać się ofiarą prowadzonych prac 

Czy zapisy Przepisów Zarządzanie w budownictwie (Jersey) a roku 2016 obejmują bhp osób pu-blicznych? 

 • A: tylko wtedy, gdy znajdą się na placu budowy 
 • B: nie 
 • C: tak  

Answer: C

Definition: przepisy bhp stanowią ochronę dla każdego, który mógłby w jakikolwiek sposób stać się ofiarą prowadzonych prac 

Przegląd oceny ryzyka i zapobiegania wypadkom (RA & Accident Prevention)

Jaka jest definicja niebezpieczeństwa? 

 • A: wszystko, co może wywołać uraz 
 • B: rusztowanie postawione nad ścieżką
 • C: drabina 

Answer: A

Definition: pojecie niebezpieczeństwo stosowane jest do opisania wszystkiego, co może powodować urazy 

Jaka jest definicja ryzyka? 

 • A: przewrócenie się 
 • B: dźwiganie ciężarów 
 • C: prawdopodobieństwo, że ktoś stanie się ofiarą niebezpieczeństwa

Answer: C

Definition: pojecie ryzyko stosowane jest do opisania prawdopodobieństwa wystąpienia niebezpie-czeństwa powodującego powstanie urazów 

Kto powinien być chroniony przez ryzykami na zdrowie i bezpieczeństwo? 

 • A: tylko osoby pracujące na placu budowy 
 • B: osoby cywilne 
 • C: każdy, kto może być narażony na niebezpieczeństwo

Answer: C

Definition: należy podjąć stosowne kroki, by objąć kontrolą wszelkie ryzyka zagrażające każdemu na placu budowy 

Co należy zrobić, by zapewnić kontrolę nad wszystkimi ryzykami? 

 • A: środki przeciwdziałania ryzykom winny być analizowane regularnie, by mieć pewność, że po-zostają skuteczne
 • B: raport należy wysłać do Inspektoratu BHP 
 • C: kierownik robót powinien sprawdzać rejestr wypadków 

Answer: A

Definition: ocena ryzyka musi być regularnie prowadzona, by odzwierciedlała zmieniające się okolicz-ności 

Kto powinien rozumieć ocenę ryzyka? 

 • A: kierownik robót 
 • B: Główny wykonawca 
 • C: każdy pracujący na placu budowy

Answer: C

Definition: oceny ryzyka określają sposoby wykonywania zadań w sposób bezpieczny, więc z tego powodu każdy musi je rozumieć 

Gdzie można znaleźć informacje o zagrożeniach dla zdrowia? 

 • A: karty charakterystyk producentów
 • B: na fakturze wystawionej przez dostawcę 
 • C: na tablicy informacyjnej 

Answer: A

Definition: informacje o zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa umieszczone są w kartach charak-terystyk wyrobów 

Dlaczego należy badać wypadki? 

 • A: by znaleźć ich sprawców 
 • B: by zrozumieć przyczyny wypadków, by można było wyciągnąć wnioski na przyszłość
 • C: by poznać od kogo poszkodowany może dochodzić odszkodowania 

Answer: B

Definition: najważniejszym celem badania wypadków jest poznanie sposobów, jak uniknąć w przy-szłości podobnych zdarzeń 

Kto powinien badać wypadki? 

 • A: Inspektora BHP 
 • B: pracodawca i Główny wykonawca zarządzający placem budowy
 • C: klient 

Answer: B

Definition: zarówno pracodawcy jaki ci, których obowiązkiem jest nadzorowanie placu budowy, po-winni zbadać przyczyny wypadków, by uniknąć ich w przyszłości 

Jak można uniknąć wypadków? 

 • A: stosując się do przepisów BHP
 • B: czekając na wynik raportów z wypadków 
 • C: upewniając się, że ma się założone ochraniacze słuch 

Answer: A

Definition: przepisy BHP określają minimum standardów, których celem jest zapobieganie wypadkom. Przepisy te wprowadzono jako wynik doświadczeń z przeszłych wypadków 

Co można zrobić po wypadku? 

 • A: dokonać analizy tego, co poszło nie tak i sprawdzić, co można zrobić, by w przyszłości coś ta-kiego nie miało miejsca
 • B: nic: wypadkom nie da się zapobiec 
 • C: posprzątać miejsce 

Answer: A

Definition: ważne jest, by poznać przyczyny wypadków oraz podjąć środki prewencyjne, by zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości 

Co należy zrealizować, by mieć pewność, że ludzie będą świadomi zagrożeń typowych dla placu budowy? 

 • A: szkolenie podczas przyjmowania do pracy oraz szczegółowa ocena zagrożeń
 • B: w biurze postawić tablice informacyjną 
 • C: rozdać każdemu egzemplarz przepisów obowiązujących w budownictwie 

Answer: A

Definition: wiele wypadków spowodowanych jest przez ludzi, którzy dopiero zaczynają pracę na placu budowy. Szkolenie wstępne pozwala im zrozumieć zagrożenia i środki ostrożności, jakie istnieją na terenie placu bodowy 

Kiedy powinno być prowadzone szkolenie wstępne? 

 • A: kiedy jest wygodnie 
 • B: kiedy osoba zaczyna pracę na placu budowy
 • C: w pierwszy piątek od dnia zjawienia się w pracy 

Answer: B

Definition: szkolenie wstępne należy przeprowadzić, gdy osoba ta znajdzie się na placu budowy po raz pierwszy 

Co należy ująć w szkoleniu wstępnym? 

 • A: informacje o specyficznych zagrożeniach na placu budowy
 • B: nazwisko klienta 
 • C: numer telefonu Inspektoratu BHP 

Answer: A

Definition: szkolenie wstępne winno obejmować charakter i umiejscowienie zagrożeń na placu bu-dowy 

Które z poniższych uważa się za czynności obarczone dużym ryzykiem? 

 • A: prowadzenie kontroli rusztowań 
 • B: sprzątanie pomieszczeń socjalnych 
 • C: prace rozbiórkowe

Answer: C

Definition: prace rozbiórkowe: z racji dużych zagrożę powstających przy rozbiórce konstrukcji oraz z powodu konieczności prowadzenia robót na wysokości 

Kto uważany jest za osobę bardziej narażoną na ryzyko wypadku na placu budowy 

 • A: pracownicy młodzi i niedoświadczeni
 • B: klienci 
 • C: pracownicy starsi wiekiem 

Answer: A

Definition: pracownicy młodzi i niedoświadczeni są najbardziej narażeni na większość ryzyk na placu budowy 

Dlaczego ważne jest, by brać pod uwagę ryzyka dla zdrowia na placu budowy? 

 • A: aby wypełnić całą biurokrację dotyczącą placu budowy 
 • B: skutki zagrożeń dla zdrowia mogą nie być od razu widoczne lub natychmiastowe
 • C: by można było powiadomić klienta 

Answer: B

Definition: skutki zagrożeń dla zdrowia są często niezauważalne, lecz mogą prowadzić do długofalo-wych skutków 

Dlaczego plac budowy powinien być odgrodzony od otoczenia? 

 • A: aby zabezpieczyć teren przed dziećmi, które mogłyby się przedostać na teren
 • B: dla zabezpieczenia sprzętu znajdującego się na placu budowy 
 • C: by przeciwdziałać zakłóceniom spowodowanym przez hałas 

Answer: A

Definition: plac budowy powinien być odgrodzony, aby zabezpieczyć teren przed dziećmi, które mo-głyby się przedostać na teren 

Kto jest narażony na największe ryzyko z chwila zjawienia się na placu budowy? 

 • A: dorośli 
 • B: dzieci
 • C: osoby spoza 

Answer: B

Definition: dzieci, ponieważ one najmniej potrafią zrozumieć zagrożenia istniejące na terenie placu budowy 

Co należy zrobić z oceną ryzyka, by mieć pewność, żer ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa na te-renie placu budowy będą aktualizowane? 

 • A: należy je poddawać regularnym przeglądom
 • B: zadbać o to, by były przechowywane w biurze placu budowy 
 • C: po zakończeniu prowadzonych prac należy je zniszczyć 

Answer: A

Definition: należy prowadzić regularne przeglądy, by mieć pewność, że zmieniające się okoliczności na placu budowy będą brane pod uwagę 

Co należy zrobić, by ludzie przyjęli do wiadomości fakt obecności zagrożeń na terenie placu budo-wy? 

 • A: w miejscu, w którym występuje, ustawić tablice informujące
 • B: przy bramie wejściowej na tablicy podać nazwisko kierownika robót 
 • C: wszystkim pracownikom wręczyć egzemplarze przepisów budowlanych 

Answer: A

Definition: znaki mogą podkreślać obecność zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 

Rola przedstawicieli ds. Bezpieczeństwa oraz inspektorów BHP (Safety Reps and H.S.I)

Jaka jest definicja niebezpieczeństwa? 

 • A: wszystko, co może wywołać uraz 
 • B: rusztowanie postawione nad ścieżką
 • C: drabina 

Answer: A

Definition: pojecie niebezpieczeństwo stosowane jest do opisania wszystkiego, co może powodować urazy 

Jaka jest definicja ryzyka? 

 • A: przewrócenie się 
 • B: dźwiganie ciężarów 
 • C: prawdopodobieństwo, że ktoś stanie się ofiarą niebezpieczeństwa

Answer: C

Definition: pojecie ryzyko stosowane jest do opisania prawdopodobieństwa wystąpienia niebezpie-czeństwa powodującego powstanie urazów 

Kto powinien być chroniony przez ryzykami na zdrowie i bezpieczeństwo? 

 • A: tylko osoby pracujące na placu budowy 
 • B: osoby cywilne 
 • C: każdy, kto może być narażony na niebezpieczeństwo

Answer: C

Definition: należy podjąć stosowne kroki, by objąć kontrolą wszelkie ryzyka zagrażające każdemu na placu budowy 

Co należy zrobić, by zapewnić kontrolę nad wszystkimi ryzykami? 

 • A: środki przeciwdziałania ryzykom winny być analizowane regularnie, by mieć pewność, że po-zostają skuteczne
 • B: raport należy wysłać do Inspektoratu BHP 
 • C: kierownik robót powinien sprawdzać rejestr wypadków 

Answer: A

Definition: ocena ryzyka musi być regularnie prowadzona, by odzwierciedlała zmieniające się okolicz-ności 

Kto powinien rozumieć ocenę ryzyka? 

 • A: kierownik robót 
 • B: Główny wykonawca 
 • C: każdy pracujący na placu budowy

Answer: C

Definition: oceny ryzyka określają sposoby wykonywania zadań w sposób bezpieczny, więc z tego powodu każdy musi je rozumieć 

Gdzie można znaleźć informacje o zagrożeniach dla zdrowia? 

 • A: karty charakterystyk producentów
 • B: na fakturze wystawionej przez dostawcę 
 • C: na tablicy informacyjnej 

Answer: A

Definition: informacje o zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa umieszczone są w kartach charak-terystyk wyrobów 

Dlaczego należy badać wypadki? 

 • A: by znaleźć ich sprawców 
 • B: by zrozumieć przyczyny wypadków, by można było wyciągnąć wnioski na przyszłość
 • C: by poznać od kogo poszkodowany może dochodzić odszkodowania 

Answer: B

Definition: najważniejszym celem badania wypadków jest poznanie sposobów, jak uniknąć w przy-szłości podobnych zdarzeń 

Kto powinien badać wypadki? 

 • A: Inspektora BHP 
 • B: pracodawca i Główny wykonawca zarządzający placem budowy
 • C: klient 

Answer: B

Definition: zarówno pracodawcy jaki ci, których obowiązkiem jest nadzorowanie placu budowy, po-winni zbadać przyczyny wypadków, by uniknąć ich w przyszłości 

Jak można uniknąć wypadków? 

 • A: stosując się do przepisów BHP
 • B: czekając na wynik raportów z wypadków 
 • C: upewniając się, że ma się założone ochraniacze słuch 

Answer: A

Definition: przepisy BHP określają minimum standardów, których celem jest zapobieganie wypadkom. Przepisy te wprowadzono jako wynik doświadczeń z przeszłych wypadków 

Co można zrobić po wypadku? 

 • A: dokonać analizy tego, co poszło nie tak i sprawdzić, co można zrobić, by w przyszłości coś ta-kiego nie miało miejsca
 • B: nic: wypadkom nie da się zapobiec 
 • C: posprzątać miejsce 

Answer: A

Definition: ważne jest, by poznać przyczyny wypadków oraz podjąć środki prewencyjne, by zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości 

Co należy zrealizować, by mieć pewność, że ludzie będą świadomi zagrożeń typowych dla placu budowy? 

 • A: szkolenie podczas przyjmowania do pracy oraz szczegółowa ocena zagrożeń
 • B: w biurze postawić tablice informacyjną 
 • C: rozdać każdemu egzemplarz przepisów obowiązujących w budownictwie 

Answer: A

Definition: wiele wypadków spowodowanych jest przez ludzi, którzy dopiero zaczynają pracę na placu budowy. Szkolenie wstępne pozwala im zrozumieć zagrożenia i środki ostrożności, jakie istnieją na terenie placu bodowy 

Kiedy powinno być prowadzone szkolenie wstępne? 

 • A: kiedy jest wygodnie 
 • B: kiedy osoba zaczyna pracę na placu budowy
 • C: w pierwszy piątek od dnia zjawienia się w pracy 

Answer: B

Definition: szkolenie wstępne należy przeprowadzić, gdy osoba ta znajdzie się na placu budowy po raz pierwszy 

Co należy ująć w szkoleniu wstępnym? 

 • A: informacje o specyficznych zagrożeniach na placu budowy
 • B: nazwisko klienta 
 • C: numer telefonu Inspektoratu BHP 

Answer: A

Definition: szkolenie wstępne winno obejmować charakter i umiejscowienie zagrożeń na placu bu-dowy 

Które z poniższych uważa się za czynności obarczone dużym ryzykiem? 

 • A: prowadzenie kontroli rusztowań 
 • B: sprzątanie pomieszczeń socjalnych 
 • C: prace rozbiórkowe

Answer: C

Definition: prace rozbiórkowe: z racji dużych zagrożę powstających przy rozbiórce konstrukcji oraz z powodu konieczności prowadzenia robót na wysokości 

Kto uważany jest za osobę bardziej narażoną na ryzyko wypadku na placu budowy 

 • A: pracownicy młodzi i niedoświadczeni
 • B: klienci 
 • C: pracownicy starsi wiekiem 

Answer: A

Definition: pracownicy młodzi i niedoświadczeni są najbardziej narażeni na większość ryzyk na placu budowy 

Dlaczego ważne jest, by brać pod uwagę ryzyka dla zdrowia na placu budowy? 

 • A: aby wypełnić całą biurokrację dotyczącą placu budowy 
 • B: skutki zagrożeń dla zdrowia mogą nie być od razu widoczne lub natychmiastowe
 • C: by można było powiadomić klienta 

Answer: B

Definition: skutki zagrożeń dla zdrowia są często niezauważalne, lecz mogą prowadzić do długofalo-wych skutków 

Dlaczego plac budowy powinien być odgrodzony od otoczenia? 

 • A: aby zabezpieczyć teren przed dziećmi, które mogłyby się przedostać na teren
 • B: dla zabezpieczenia sprzętu znajdującego się na placu budowy 
 • C: by przeciwdziałać zakłóceniom spowodowanym przez hałas 

Answer: A

Definition: plac budowy powinien być odgrodzony, aby zabezpieczyć teren przed dziećmi, które mo-głyby się przedostać na teren 

Kto jest narażony na największe ryzyko z chwila zjawienia się na placu budowy? 

 • A: dorośli 
 • B: dzieci
 • C: osoby spoza 

Answer: B

Definition: dzieci, ponieważ one najmniej potrafią zrozumieć zagrożenia istniejące na terenie placu budowy 

Co należy zrobić z oceną ryzyka, by mieć pewność, żer ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa na te-renie placu budowy będą aktualizowane? 

 • A: należy je poddawać regularnym przeglądom
 • B: zadbać o to, by były przechowywane w biurze placu budowy 
 • C: po zakończeniu prowadzonych prac należy je zniszczyć 

Answer: A

Definition: należy prowadzić regularne przeglądy, by mieć pewność, że zmieniające się okoliczności na placu budowy będą brane pod uwagę 

Co należy zrobić, by ludzie przyjęli do wiadomości fakt obecności zagrożeń na terenie placu budo-wy? 

 • A: w miejscu, w którym występuje, ustawić tablice informujące
 • B: przy bramie wejściowej na tablicy podać nazwisko kierownika robót 
 • C: wszystkim pracownikom wręczyć egzemplarze przepisów budowlanych 

Answer: A

Definition: znaki mogą podkreślać obecność zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 

Bezpieczny dostęp i wyjścia awaryjne (Safe Access & Exits)

Czyją odpowiedzialnością jest utrzymanie terenu robót w ładzie i porządku?

 • A: Główny Wykonawca
 • B: Inspektor BHP placu budowy
 • C: wszystkich osób pracujących na terenie

Answer: C

Definition: Każdy ponosi w świetle prawa ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób

Kto powinien zadbać o to, że dostęp na teren wykonywanych robót będzie bezpieczny?

 • A: Inspector BHP placu budowy
 • B: Główny Wykonawca
 • C: Wszystkie osóby pracujące na terenie

Answer: B

Definition: Główny Wykonawca posiadający całkowitą kontrolę nad terenem ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznego dostępu.

O co należy zadbać każdorazowo przy wjeździe i wyjeździe pojazdu z i na teren?

 • A: O dobrą widoczność i oświetlenie
 • B: lustro
 • C: biała linia

Answer: A

Definition: Należy zapewnić dobrą widoczność i dostateczne oświetlenie na wjeździe i wyjeździe

Jaki jest najlepszy sposób obniżania ryzyka uderzenia przez pojazd, na jakie mogą być narażeni pracownicy znajdujący się na terenie?

 • A: Znaki bezpieczeństwa
 • B: Szkolenie wstępne
 • C: Utrzymanie pojazdów oddzielnie od pieszych

Answer: C

Definition: Najlepszym sposobem ochrony pieszych przed pojazdami jest oddzielenie jezdni od chodników dla pieszych

Należy podjąć fizyczne środki bezpieczeństwa, by zapobiec upadkom z wysokości i odniesieniu urazów 

 • A: prawdziwe
 • B: fałszywe
 • C: tylko, gdy więcej niż 5 osób pracuje jednoczesnie w tym samym miejscu

Answer: A

Definition: Stosowanie fizycznych środków bezpieczeństwa jest wymogiem, który chroni ludzi przed upadkiem i ewentualnymi obrażeniami.

Jak należy chronić otwory w podłożach? 

 • A: nad otworem należy umieścić znaki ostrzegawcze
 • B: stałe pokrywy, które są wyraźnie oznakowane
 • C: siatki ochronne w kolorze pomarańczowym

Answer: B

Definition: Jest to ustawowy wymóg, by wszelkie otwory były chronione stałymi pokrywami wyraźnie oznakowanymi

Przejścia na terenie prowadzonych prac winny być… 

 • A: wysprzątane i niczym nie zastawione
 • B: gotowe do przejścia, o ile nie znajdują się na nich materiały tam przechowywanie
 • C: przeznaczone są wyłącznie dla osób odwiedzających teren robót

Answer: A

Definition: Wszelkie przejścia muszą być wolne od przeszkód

Tam, gdzie zapewniony jest dostęp z wnętrza budynku…

 • A: przejścia zawsze powinny być odpowiednio oświetlone
 • B: po obu stronach przejścia powinna być namalowana żółta linia
 • C: oświetlenie powinno działać tylko, gdy prace prowadzone są w nocy

Answer: A

Definition: Zgodnie z prawem wszystkie chodniki powinny być odpowiednio oświetlone

Jak należy identifikować drogi dostępu?

 • A: poprzez wyraźne oznakowanie
 • B: oznakowane na planie tablicy informacyjnej budowy 
 • C: Poinstruowanie odwiedzających o wymaganiach prawnych

Answer: A

Definition: Oznakowanie winno zapewniać widoczność kierunków dróg dostępu 

Powierzchnia dróg dostępu na terenie prowadzonych robót powinna być… 

 • A: zmywana przez cały czas
 • B: utrzymywana w dobrym stanie przez cały czas
 • C: zaopatrzona w progi zwalniające co 50 metrów 

Answer: B

Definition: Wszystkie drogi należy utrzymywać w dobrym stanie zapewniając bezpieczeństwo tak po-jazdom, jak i ładunkom 

Znaki bezpieczeństwa (Safety Signs)

Jaki znak identyfikuje punkt pierwszej pomocy?

 • A: Czerwony krzyż na białym tle
 • B: Biały krzyż na zielonym tle
 • C: Zielony krzyż na białym tle

Answer: B

Definition: Biały krzyż na zielonym tle

Co oznacza biały wykrzyknik na niebieskim tle?

 • A: Coś, co musisz zrobić
 • B: Coś jest niedozwolone
 • C: Coś jest bezpieczne

Answer: A

Definition: Coś jest obowiązkowe, czyli MUSISZ to zrobić

Zielona postać biegnąca przez otwarte drzwi oznacza… 

 • A: zakaz biegania na całym terenie 
 • B: trasa drogi ewakuacyjnej
 • C: droga dostępu publiczna 

Answer: B

Definition: trasa drogi ewakuacyjnej 

Czarna „czaszka i skrzyżowane piszczele” w czarnym trójkącie na żółtym tle oznacza…

 • A: Niebezpieczeństwo śmierci
 • B: Niebezpieczeństwo - niebezpieczne materiały
 • C: Niebezpieczeństwo - toksyczne materiały

Answer: C

Definition: Niebezpieczeństwo - toksyczne materiały

Jakim znakiem określa się substancje szkodliwe? 

 • A: czarny krzyż w czarnym trójkącie na żółtym tle
 • B: czarna litera ‘H’ na żółtym tle 
 • C: czarny płomień na żółtym tle 

Answer: A

Definition: czarny krzyż w czarnym trójkącie na żółtym tle 

Jaki kolor na znaku oznacza zakaz wykonywania czynności? 

 • A: czarny 
 • B: błękitny 
 • C: czerwony 

Answer: C

Definition: czerwony 

Jaki kształt znaku jest znakiem ostrzegającym przez niebezpieczeństwem? 

 • A: trójkątny z czarnym znakiem na żółtym tle z czarnymi krawędziami
 • B: okrągły z niebieskim na czerwonym tle 
 • C: okrągły z czerwonym na czarnym tle 

Answer: A

Definition: trójkątny z czarnym znakiem na żółtym tle z czarnymi krawędziami 

Jakie informacje muszą być widoczne z terenu spoza placu budowy? 

 • A: plan placu budowy 
 • B: nazwisko inspektora bhp 
 • C: nazwa i numer kontaktowy z odpowiednią osobą wykonawcy łącznie z numerem awaryj-nym, gdy teren placu budowy jest zamknięty

Answer: C

Definition: nazwa i numer kontaktowy z odpowiednią osobą wykonawcy łącznie z numerem awaryj-nym, gdy teren placu budowy jest zamknięty 

Jaki znak nakazuje noszenie kasków ochronnych?

 • A: Zdjęcie białego kasku na niebieskim tle
 • B: Zdjęcie czerwonego kasku na czarnym tle
 • C: Zdjęcie żółtego kasku na czarnym tle

Answer: A

Definition: Zdjęcie białego kasku na niebieskim tle

Co oznacza główny niebieski kolor na znaku bezpieczeństwa?

 • A: nakaz
 • B: wskazówka
 • C: ostrzeżenie

Answer: A

Definition: Musisz to zrobić

Temperatura, oświetlenie, sprzątanie i opieka społeczna(Temperature & Welfare)

Jaki znak identyfikuje punkt pierwszej pomocy?

 • A: Czerwony krzyż na białym tle
 • B: Biały krzyż na zielonym tle
 • C: Zielony krzyż na białym tle

Answer: B

Definition: Biały krzyż na zielonym tle

Co oznacza biały wykrzyknik na niebieskim tle?

 • A: Coś, co musisz zrobić
 • B: Coś jest niedozwolone
 • C: Coś jest bezpieczne

Answer: A

Definition: Coś jest obowiązkowe, czyli MUSISZ to zrobić

Zielona postać biegnąca przez otwarte drzwi oznacza… 

 • A: zakaz biegania na całym terenie 
 • B: trasa drogi ewakuacyjnej
 • C: droga dostępu publiczna 

Answer: B

Definition: trasa drogi ewakuacyjnej 

Czarna „czaszka i skrzyżowane piszczele” w czarnym trójkącie na żółtym tle oznacza…

 • A: Niebezpieczeństwo śmierci
 • B: Niebezpieczeństwo - niebezpieczne materiały
 • C: Niebezpieczeństwo - toksyczne materiały

Answer: C

Definition: Niebezpieczeństwo - toksyczne materiały

Jakim znakiem określa się substancje szkodliwe? 

 • A: czarny krzyż w czarnym trójkącie na żółtym tle
 • B: czarna litera ‘H’ na żółtym tle 
 • C: czarny płomień na żółtym tle 

Answer: A

Definition: czarny krzyż w czarnym trójkącie na żółtym tle 

Jaki kolor na znaku oznacza zakaz wykonywania czynności? 

 • A: czarny 
 • B: błękitny 
 • C: czerwony 

Answer: C

Definition: czerwony 

Jaki kształt znaku jest znakiem ostrzegającym przez niebezpieczeństwem? 

 • A: trójkątny z czarnym znakiem na żółtym tle z czarnymi krawędziami
 • B: okrągły z niebieskim na czerwonym tle 
 • C: okrągły z czerwonym na czarnym tle 

Answer: A

Definition: trójkątny z czarnym znakiem na żółtym tle z czarnymi krawędziami 

Jakie informacje muszą być widoczne z terenu spoza placu budowy? 

 • A: plan placu budowy 
 • B: nazwisko inspektora bhp 
 • C: nazwa i numer kontaktowy z odpowiednią osobą wykonawcy łącznie z numerem awaryj-nym, gdy teren placu budowy jest zamknięty

Answer: C

Definition: nazwa i numer kontaktowy z odpowiednią osobą wykonawcy łącznie z numerem awaryj-nym, gdy teren placu budowy jest zamknięty 

Jaki znak nakazuje noszenie kasków ochronnych?

 • A: Zdjęcie białego kasku na niebieskim tle
 • B: Zdjęcie czerwonego kasku na czarnym tle
 • C: Zdjęcie żółtego kasku na czarnym tle

Answer: A

Definition: Zdjęcie białego kasku na niebieskim tle

Co oznacza główny niebieski kolor na znaku bezpieczeństwa?

 • A: nakaz
 • B: wskazówka
 • C: ostrzeżenie

Answer: A

Definition: Musisz to zrobić

Poślizgnięcia, potknięcia i upadki (Slips, Trips & Falls)

Które z poniższych jest najpewniejszym sposobem na uniknięcie wypadków spowodowanych pośli-zgnięciem się, potknięciem lub upadkiem? 

 • A: postawienie znaków ostrzegawczych 
 • B: noszenie właściwego sprzętu ochrony osobistej 
 • C: utrzymywanie placu budowy w ładzie i porządku

Answer: C

Definition: wielu wypadkom można zapobiec uprzątając regularnie miejsce wykonywanych prac oraz usuwając wszystko, co mogłoby prowadzić do powstania sytuacji prowadzących do potknięcia się 

Poślizgniecie się i odniesienie urazy – kto powinien sporządzić raport ze zdarzenia? 

 • A: ofiara, jeżeli możliwe
 • B: nie ma potrzeby składania raportu z wypadku 
 • C: Inspektor bhp placu budowy 

Answer: A

Definition: ludzie, którzy odnieśli urazy podczas wykonywania obowiązków służbowych powinni za-dbać o to, by wypadek taki został ujęty w rejestrze wypadków 

Na terenie placu budowy jest rozlany olej… 

 • A: należy rozlany olej zasypać trocinami przed dalszym prowadzeniem robót 
 • B: odgrodzić miejsce i powiadomić kierownika robót. Jeżeli możliwe, należy wykorzystać zestaw do usuwania wycieków
 • C: kontynuować pracę, olej wsiąknie w glebę, nie jest to problem 

Answer: B

Definition: jeżeli olej został przypadkowo rozlany, należy podjąć kroki zmierzające do usunięcia plamy i powiadomić natychmiast o zdarzeniu kierownika robót 

Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia węża przez plac robót… 

 • A: sprawdzić, czy nie stanie się przypadkową przyczyną potknięcia się
 • B: ostrzec innych ludzi w pobliżu, by zwracali uwagę 
 • C: nic nie robić, każdy odpowiada za swoje zdrowie i bezpieczeństwo 

Answer: A

Definition: należy upewnić się, że wąż został odpowiednio zakryty lub poprowadzony w sposób bez-pieczny dla otoczenia tak, że nie stanie się przyczyną potknięcia się 

Jaki jest najlepszy sposób, by uchronić ludzi przed upadkiem z pochyłego dachu? 

 • A: wykorzystanie uprzęży i lin 
 • B: wokół zwiesić czerwono-białą taśmę ostrzegawczą 
 • C: postawić rusztowanie z krawężnikiem oraz poręczami

Answer: C

Definition: zabezpieczenie miejsc, w których mogłoby dojść do upadku z wysokości jest wymogiem prawnym. Najlepszym sposobem jest stosowanie rusztowania z krawężnikiem na wysokość okapu 

Poślizgnięcia, potknięcia i upadki są… 

 • A: jedną z tych rzeczy, jakie przytrafiają się podczas pracy na placu budowy 
 • B: normalnie dające się zapobiec przy zachowaniu ostrożności 
 • C: jedną z najczęstszych przyczyn urazów na placach budowy

Answer: C

Definition: poślizgnięcia, potknięcia i upadki są jedną z najczęstszych przyczyn urazów na placach bu-dowy. Wypadkom takim można zapobiec stosując się do przepisów prawa budowlanego 

W jaki sposób można zapobiec wypadkom spowodowanym poślizgnięciem, potknięciem lub upad-kiem? 

 • A: ustawiając dużą ilość znaków ostrzegawczych 
 • B: zapewniając obecność dużej ilości sprzętu ochronnego 
 • C: dbając o zachowanie ładu i porządki na placu budowy

Answer: C

Definition: wypadkom spowodowanym poślizgnięciem, potknięciem lub upadkiem można zapobiec przygotowując tymczasowe miejsca do składowania i utrzymanie placu budowy wolnym od zalęgają-cych przedmiotów 

Przewody elektryczne powinny… 

 • A: być układane wzdłuż ciągów pieszych, by były łatwo zauważalne 
 • B: układane i chronione w taki sposób, by nie stwarzały przeszkody grożącej potknięciem się o nią
 • C: oznakowane ukośnymi pasami żółto-czarnymi w miejscach, w których przecinają ciągi piesze 

Answer: B

Definition: przewody elektryczne muszą być chronione lub w sposób bezpieczny układane zapewniając tym samym, że nie będą przyczyną potknięcia się lub innych niebezpieczeństw 

Materiały na placu budowy powinny być składowane… 

 • A: w określonych miejscach wyodrębnionych do tego celu tak, by nie tworzyły blokad
 • B: tam, gdzie praktycznie da się 
 • C: tam, gdzie jest dość miejsca 

Answer: A

Definition: wszystkie materiały należy składować w sposób bezpieczny w wyznaczonych do tego celu miejscach 

Drogi ewakuacyjne w remontowanych budynkach… 

 • A: powinny być utrzymywane przez cały czas przechodnie i nie zastawione
 • B: można wykorzystywać jako miejsca do przechowywania rzeczy, ale tylko w weekendy i w nocy 
 • C: nie muszą być utrzymywane w porządku, gdy trwają prace budowlane 

Answer: A

Definition: drogi ewakuacyjne muszą być niczym nie zastawione ani nie zablokowane przez cały czas, by zapewnić ich przydatność w razie potrzeby 

Wyposażenie ekranu wyświetlacza (Using DSE)

Jaki regulamin określa minimalne standardy ustawowe na Jersey odnoszące się do korzystania z komputerów 

 • A: nie ma takich uregulowań na Jersey 
 • B: wytyczne dla użytkowników Internetu 2004 
 • C: „Praca z monitorami ekranowymi – przyjęte zasady” 

Answer: C

Definition: Praktyczne wytyczne o wymogach ustawowych odnoszących się do wykorzystania kompu-terów podano w „Praca z monitorami ekranowymi – przyjęte zasady” 

Osoby pracujące w pomieszczeniach biurowych na placach budów mogą podlegać zapisom „Praca z monitorami ekranowymi – przyjęte zasady” 

 • A: Prawdziwe 
 • B: fałszywe 
 • C: tylko wtedy, gdy projekt trwa dłużej niż 6 tygodni 

Answer: A

Definition: zapisy „Praca z monitorami ekranowymi – przyjęte zasady” ma zastosowanie we wszyst-kich sytuacjach w pracy, łącznie z budownictwem 

Co znaczy pojęcie „stacja robocza”? 

 • A: komputer
 • B: komputer i krzesło 
 • C: komputer i powiązany sprzęt, meble i środowisko robocze w którym jest on używany 

Answer: C

Definition: zastosowanie komputerów wymaga dokonania oceny stanowiska roboczego, które obej-muje całość sprzętu potrzebnego do wykorzystania komputera i środowiska roboczego

Co należy wykonać w przypadku osób, które korzystają z komputera przez okres dłuższy nić 2 go-dziny w ciągu dnia w pracy (tj. czy pojęcie „Użytkownik” występuje w „Praca z monitorami ekra-nowymi – przyjęte zasady” 

 • A: ocenę środowiska pracy, by zapewnić bezpieczeństwo użytkowania sprzętu 
 • B: próba oceny, z jaką szybkością potrafią pisać
 • C: przedstawienie instrukcji gdzie znajduję się instrukcja użytkowania 

Answer: A

Definition: należy wykonać ocenę bhp stanowiska pracy i zapisać, dla wszystkich „użytkowników kom-puterów

Jakie ryzyka powiązane są z użytkowaniem komputerów? 

 • A: problemy z układem kostnym i mięśniowym człowieka
 • B: problemy z układem oddechowym 
 • C: utrata słuchu

Answer: A

Definition: główne ryzyka, jakie mogą powstać to problemy z układem kostnym i mięśniowym użyt-kownika wynikające ze złej postawy oraz powtarzających się ruchów

Posługując się komputerem górna krawędź monitora winna znajdować się na wysokości…

 • A: ramion użytkownika 
 • B: czubka głowy użytkownika 
 • C: oczu użytkownika

Answer: C

Definition: aranżacja komputerowego stanowiska pracy musi być oceniana pod kątem każdego indy-widualnego użytkownika, ale ogólnie górna krawędź monitora winna znajdować się na wysokości oczu użytkownika

Gdy podczas pracy na komputerze pojawią się bóle kręgosłupa, należy…

 • A: przerwać pracę i natychmiast udać się do lekarza 
 • B: umieścić w okolicach krzyża mała poduszkę
 • C: poinformować kierownika; być może stanowisko pracy wymaga zastosowania korekt

Answer: C

Definition: w przypadku pojawienia się problemów podczas pracy na komputerze należy zgłosić to kierownikowi, który powinien doprowadzić do [przeprowadzenia ponownej oceny przydatności sta-nowiska roboczego

Jaki jest najlepszy rodzaj fotela przy pracy na komputerze przez dowolny czas? 

 • A: ze skórzanym siedzeniem 
 • B: fotel z podłokietnikami jest bardzo wygodny 
 • C: taki, który celowo został zaprojektowany do pracy na komputerze i daje się regulować pod indywidualne potrzeby użytkownika

Answer: C

Definition: krzesła będące elementem wyposażenia stanowiska roboczego powinny dać się dostoso-wywać do potrzeb użytkownika 

Regularna praca z komputerem uprawnia użytkownika do jednego z poniższych na jego wniosek? 

 • A: badania wzroku
 • B: 2 dni dodatkowych wolnych od pracy
 • C: dodatkowych dwóch przerw w pracy dziennie 

Answer: A

Definition: użytkownicy komputerów mają prawo domagać się badania wzroku na koszt pracodawcy

Co należy zrobić, jeśli na ekranie pojawiają się odbicia i poświata ?

 • A: zakładać okulary przeciwsłoneczne
 • B: wyłączyć komputer
 • C: zgłosić problem kierownikowi

Answer: C

Definition: wszelkie wady, które zidentyfikował użytkownik, powinny być zgłaszane kierownikowi ro-bót, który podejmie stosowne kroki, by je usunąć 

Zgłaszanie awarii i usterek (Reporting Failures & Defects)

Kto odpowiada za informowanie o awariach i usterkach?

 • A: architekt 
 • B: każdy
 • C: kierownik 

Answer: B

Definition: każdy prawnie odpowiada za swoje i innych zdrowie i bezpieczeństwo

każdy prawnie odpowiada za swoje i innych zdrowie i bezpieczeństwo 

 • A: pozostawić je w opakowaniu tak, by można je było oddać do sklepu 
 • B: zadzwonić do producenta
 • C: powiadomić kierownika 

Answer: C

Definition: prawo wymaga współpracy z pracodawcą w zakresie pomocy w realizacji obowiązków, jakie mu zadano. Dlatego też należy informować swojego kierownika, jeżeli zachodzi przekonanie, że sprzęt jest wadliwy 

Wykorzystywana lina jest uszkodzona…

 • A: natychmiast zgłosić kierownikowi
 • B: naprawić wykorzystując srebrną taśmę izolacyjną 
 • C: zgłosić sprawę na następnym zebraniu na terenie prac

Answer: A

Definition: Na terenie prowadzonych robót liny mogą być wykorzystywane w różnych celach, łącznie z podnoszeniem. Własnoręczne naprawy mogą doprowadzić do zakrycia miejsc uszkodzonych, a tym samym przedmiot może nie spełniać wymogów. Dlatego też linę należy oddać kierownikowi i zgłosić uszkodzenie

Jeżeli wygląda na to, że z maszyny wycieka olej, to…

 • A: zawiesić wywieszkę ostrzegającą, by ludzie nie zniszczyli swoich ubrań
 • B: odizolować, zawiesić wywieszkę i natychmiast powiadomić kierownika 
 • C: uzupełnić poziom oleju; niski poziom oleju może być szkodliwy dla maszyny

Answer: B

Definition: wyciek oleju z maszyny jest wskazówką, że pojawił się problem, który może stanowić za-grożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Pojazd musi zostać zatrzymany, oznakowany a usterka zgłoszo-na kierownikowi

Jaki jest cel zgłaszania usterek i wad?

 • A: aby zmniejszyć niebezpieczeństwo powstania wszelkich wypadków
 • B: aby zadowolić kierownika robót
 • C: aby zapewnić używanie najnowszych urządzeń

Answer: A

Definition: głównym celem zgłaszania usterek i wad jest zapobieganie wypadkom i ewentualnym za-grożeniom zdrowia 

Szlifierka kątowa, która jest potrzebna do pracy, pozbawiona jest osłony, wówczas…

 • A: prowadzić dalej pracę ale z wytężoną uwagą 
 • B: odnotować model i producenta i podzwonić po sklepach szukając zastępczej części
 • C: oznakować narzędzie, zabrać natychmiast do kierownika w celu dokonania naprawy

Answer: C

Definition: posługiwanie się szlifierką kątową bez osłony stwarza bezpośrednie zagrożenie urazu u użytkownika, jednocześnie sprawia, że użytkownik narusza przepisy. Narzędzie trzeba natychmiast oddać kierownikowi

Ręczna piła tarczowa zatrzymuje się podczas pracy…

 • A: zaprzestać pracy, oznakować ją i zgłosić sprawę kierownikowi 
 • B: rozłączyć, by sprawdzić stan połączenia 
 • C: oddać do narzędziowni i zamknąć ją 

Answer: A

Definition: defekt polegający na przerywanej pracy wskazuje na problem w części elektrycznej. Aby zachować bezpieczeństwo i pozostać w zgodzie z przepisami, należy odłączyć natychmiast maszynę i zgłosić kierownikowi

W elemencie rusztowania teleskopowego został jako kołek ustalający wykorzystany gwóźdź. Nale-ży…

 • A: zgłosić natychmiast kierownikowi robót 
 • B: zastąpić gwóźdź 15 cm wkrętem do drewna
 • C: omówić sprawę z inspektorem bhp przy najbliższej okazji 

Answer: A

Definition: kołki ustalające w rusztowaniu teleskopowym biorą pod uwagę obciążenia, jakie element rusztowania ma przenosić. Nie można ich zastępować gwoździami, ponieważ mogą nie unieść takich obciążeń. Również wystający gwóźdź może narazić osobę przechodzącą na zranienie. Aby mieć pew-ność pozostawania w zgodzie z przepisami, należy natychmiast ZGŁOSIĆ WADĘ kierownikowi

Podwykonawca korzysta z przewodu elektrycznego, który jest uszkodzony i widać odkrytą żyłę przewodu… 

 • A: powiedzieć mu i zgłosić kierownikowi robót
 • B: udostępnić mu taśmę izolacyjną, by naprawił uszkodzony odcinek
 • C: upewnić się, czy kabel nie leży w kałuży

Answer: A

Definition: należy przekazać osobie korzystającej, by natychmiast odłączyła zasilanie od przewodu i zgłosić sprawę kierownikowi robót. Pomoże to zachować się zgodnie z przepisami oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo zaistnienia poważnego wypadku 

Na rusztowaniu brakuje poręczy, …

 • A: skontaktować się z koordynatorem bhp 
 • B: zgłosić sprawę kierownikowi robót
 • C: przekazać informację monterowi rusztowań przy najbliższej okazji

Answer: B

Definition: upadek z wysokości może być przyczyną ciężkich obrażeń pracujących ludzi. O wszelkich brakach w elementach rusztowania powiadomić kierownika robót Tak, by mógł podjąć działania zmie-rzające do zastąpienia brakujących elementów i zapewnienia zgodności z przepisami 

Widząc, że ktoś nie nosi nauszników, gdy w pobliżu pracuje bardzo głośny sprzęt należy…

 • A: zwrócić uwagę i zgłosić kierownikowi robót
 • B: samemu założyć nauszniki
 • C: zatrzymać pracujący sprzęt

Answer: A

Definition: narażenie na hałas w miejscu pracy może doprowadzić do utraty słuchu. Operatorzy gło-śnego sprzętu oraz osoby w pobliżu takiego pracujące muszą nosić sprzęt ochrony słuchu . Osobom nie przestrzegającym tego nakazu należy zwrócić uwagę, a sprawę zgłosić kierownikowi robót. Pozwoli to pozostać w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Osobisty sprzęt ochrony oczu jest popękany, należy…

 • A: zdjąć i dalej prowadzić pracę
 • B: oddać parę do magazynu i pobrać nową
 • C: naprawić pęknięcie taśmą

Answer: B

Definition: żaden element ochrony osobistej nie będzie spełniał swego zadania, nawet jeśli uszkodze-nie jest drobne. Należy zatem zwrócić uszkodzone okulary do magazynu i pobrać nowe. Zapewni to konieczną ochronę wzroku i pozwoli kontynuować pracę i pozostać w zgodzie z obowiązującymi prze-pisami.

W drabinie, która ma zostać wykorzystana do pracy, brakuje szczebla, … 

 • A: pracę na drabinie wykonywać z zachowaniem zwiększonej ostrożności i zgłosić brak po ukoń-
 • B: nie używać, przenieść w bezpieczne miejsce, zapewniające że nikt jej nie użyje i zgłosić na-tychmiast kierownikowi robót 
 • C: spróbować naprawić 

Answer: B

Definition: brakujące elementy drabiny lub uszkodzone w dowolnej jej wysokości mogą doprowadzić do poważnych urazów osób, które będą próbowały skorzystać z takiej drabiny. Nie należy jej używać tylko natychmiast zgłosić fakt kierownikowi robót dla zapewnienia sobie własnej ochrony oraz zgod-ności z obowiązującymi przepisami

W podłodze odkryty został otwór, przez który widać podłogę 3 metry niżej…

 • A: położyć na otworze kawał sklejki 
 • B: upewnić się, że nikt nie znajdzie się w pobliżu i zgłosić natychmiast kierownikowi robót
 • C: przekazać innym wiadomość

Answer: B

Definition: upadek z wysokości może doprowadzić do poważnych urazów lub śmierci. Aby mieć pew-ność, że nikt nie będzie ofiarą wypadku oraz że się pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami należy upewnić się, że nikt nie znajdzie się w pobliżu i zgłosić to natychmiast kierownikowi robót

Każdy na terenie prowadzonych robót ma obowiązek zgłaszania zauważonych usterek 

 • A: fałszywe 
 • B: prawdziwe 
 • C: tylko pracownicy pracujący dłużej niż 3 dni 

Answer: B

Definition: każdy ma obowiązek prawny dbać o własne zdrowie i zdrowie innych i ich bezpieczeństwo 

Chwytak hydrauliczny porusza się zbyt szybko na terenie prowadzonych robót…

 • A: wskoczyć na trasę jego jazy i machając rękoma nakazać kierowcy zwolnić
 • B: zanotować numer tak, by można było go przekazać kierownikowi robót 
 • C: natychmiast zgłosić to kierownikowi robót

Answer: C

Definition: należy dbać o własne bezpieczeństwo i unikać sytuacji, w której można zostać uderzonym przejeżdżającym pojazdem. Natychmiast powiadomić o fakcie kierownika robót. Pozwoli to zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo i być zgodzie z obowiązującymi przepisami

Człowiek stoi na palecie, która podnosi wózek widłowy, …

 • A: Jeżeli możliwe, powiadomić kierowcę wózka i zgłosić kierownikowi robót 
 • B: przygotować apteczkę pierwszej pomocy
 • C: nie zwracać uwagi, ponieważ dzieje się tak często

Answer: A

Definition: nie zezwala się na przenoszenie osób na paletach za pomocą wózka widłowego, ponieważ stawia to taką osobę w obliczu poważnego ryzyka upadku z uniesionej palety albo zaplatania w łańcu-chy służące do podnoszenia i przenoszenia ciężarów. Jeżeli jest to możliwe, należy zwrócić uwagę kie-rującemu i natychmiast powiadomić o fakcie kierownika robót. Pozwoli to zapobiec poważnemu wy-padkowi i być w zgodzie z obowiązującymi przepisami

Osłona piły tarczowej, która to piła była wykorzystywana na terenie robót, ale została z tej piły zdjęta, zostaje odnaleziona…

 • A: oddać osłonę do magazynu
 • B: powiadomić kierownika robót i przekazać mu osłonę
 • C: przymocować gwoździem osłonę w biurze

Answer: B

Definition: Przepisy wymagają, by tarcza piły była chroniona osłoną założoną przez cały czas wykorzy-stywania piły. Należy o tym powiadomić kierownika robót i przekazać mu osłonę, by można było usta-lić powód, dla jakiego osłona ta została zdemontowana 

Z żurawia wieżowego daje się słyszeć alarm podczas gdy żuraw przenosi materiał, … 

 • A: nie zwracać uwago bo to operator sprawdza alarm
 • B: powiadomić kierownika robót 
 • C: nie przechodzić pod przenoszonym ciężarem

Answer: B

Definition: zadziałanie alarmu może wynikać z przeciążenia. W takiej sytuacji należy o tym powiado-mić kierownika robót

Jeżeli sygnał cofania na pojeździe używanym w rejonie prowadzonych robót nie działa, należy…

 • A: odnotować to w arkuszu przeglądu dziennego i przekazać kierownikowi robót na koniec dnia
 • B: zwracać szczególną uwagę podczas cofania pojazdu
 • C: zatrzymać pojazd i powiadomić kierownika robót

Answer: C

Definition: sygnał akustyczny cofania jest bardzo pożyteczny; daje znać ludziom, że pojazd cofa się. Dlatego, jeśli sygnał ten jest nieczynny, należy pojazd zatrzymać i powiadomić kierownika robót o zaistniałej usterce, jednocześnie zapewniając sobie pozostanie w zgodzie z obowiązującymi przepisa-mi

Praca na wysokości i upadki z wysokości (Working at Height and Falls)

Kto odpowiada za informowanie o awariach i usterkach?

 • A: architekt 
 • B: każdy
 • C: kierownik 

Answer: B

Definition: każdy prawnie odpowiada za swoje i innych zdrowie i bezpieczeństwo

każdy prawnie odpowiada za swoje i innych zdrowie i bezpieczeństwo 

 • A: pozostawić je w opakowaniu tak, by można je było oddać do sklepu 
 • B: zadzwonić do producenta
 • C: powiadomić kierownika 

Answer: C

Definition: prawo wymaga współpracy z pracodawcą w zakresie pomocy w realizacji obowiązków, jakie mu zadano. Dlatego też należy informować swojego kierownika, jeżeli zachodzi przekonanie, że sprzęt jest wadliwy 

Wykorzystywana lina jest uszkodzona…

 • A: natychmiast zgłosić kierownikowi
 • B: naprawić wykorzystując srebrną taśmę izolacyjną 
 • C: zgłosić sprawę na następnym zebraniu na terenie prac

Answer: A

Definition: Na terenie prowadzonych robót liny mogą być wykorzystywane w różnych celach, łącznie z podnoszeniem. Własnoręczne naprawy mogą doprowadzić do zakrycia miejsc uszkodzonych, a tym samym przedmiot może nie spełniać wymogów. Dlatego też linę należy oddać kierownikowi i zgłosić uszkodzenie

Jeżeli wygląda na to, że z maszyny wycieka olej, to…

 • A: zawiesić wywieszkę ostrzegającą, by ludzie nie zniszczyli swoich ubrań
 • B: odizolować, zawiesić wywieszkę i natychmiast powiadomić kierownika 
 • C: uzupełnić poziom oleju; niski poziom oleju może być szkodliwy dla maszyny

Answer: B

Definition: wyciek oleju z maszyny jest wskazówką, że pojawił się problem, który może stanowić za-grożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Pojazd musi zostać zatrzymany, oznakowany a usterka zgłoszo-na kierownikowi

Jaki jest cel zgłaszania usterek i wad?

 • A: aby zmniejszyć niebezpieczeństwo powstania wszelkich wypadków
 • B: aby zadowolić kierownika robót
 • C: aby zapewnić używanie najnowszych urządzeń

Answer: A

Definition: głównym celem zgłaszania usterek i wad jest zapobieganie wypadkom i ewentualnym za-grożeniom zdrowia 

Szlifierka kątowa, która jest potrzebna do pracy, pozbawiona jest osłony, wówczas…

 • A: prowadzić dalej pracę ale z wytężoną uwagą 
 • B: odnotować model i producenta i podzwonić po sklepach szukając zastępczej części
 • C: oznakować narzędzie, zabrać natychmiast do kierownika w celu dokonania naprawy

Answer: C

Definition: posługiwanie się szlifierką kątową bez osłony stwarza bezpośrednie zagrożenie urazu u użytkownika, jednocześnie sprawia, że użytkownik narusza przepisy. Narzędzie trzeba natychmiast oddać kierownikowi

Ręczna piła tarczowa zatrzymuje się podczas pracy…

 • A: zaprzestać pracy, oznakować ją i zgłosić sprawę kierownikowi 
 • B: rozłączyć, by sprawdzić stan połączenia 
 • C: oddać do narzędziowni i zamknąć ją 

Answer: A

Definition: defekt polegający na przerywanej pracy wskazuje na problem w części elektrycznej. Aby zachować bezpieczeństwo i pozostać w zgodzie z przepisami, należy odłączyć natychmiast maszynę i zgłosić kierownikowi

W elemencie rusztowania teleskopowego został jako kołek ustalający wykorzystany gwóźdź. Nale-ży…

 • A: zgłosić natychmiast kierownikowi robót 
 • B: zastąpić gwóźdź 15 cm wkrętem do drewna
 • C: omówić sprawę z inspektorem bhp przy najbliższej okazji 

Answer: A

Definition: kołki ustalające w rusztowaniu teleskopowym biorą pod uwagę obciążenia, jakie element rusztowania ma przenosić. Nie można ich zastępować gwoździami, ponieważ mogą nie unieść takich obciążeń. Również wystający gwóźdź może narazić osobę przechodzącą na zranienie. Aby mieć pew-ność pozostawania w zgodzie z przepisami, należy natychmiast ZGŁOSIĆ WADĘ kierownikowi

Podwykonawca korzysta z przewodu elektrycznego, który jest uszkodzony i widać odkrytą żyłę przewodu… 

 • A: powiedzieć mu i zgłosić kierownikowi robót
 • B: udostępnić mu taśmę izolacyjną, by naprawił uszkodzony odcinek
 • C: upewnić się, czy kabel nie leży w kałuży

Answer: A

Definition: należy przekazać osobie korzystającej, by natychmiast odłączyła zasilanie od przewodu i zgłosić sprawę kierownikowi robót. Pomoże to zachować się zgodnie z przepisami oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo zaistnienia poważnego wypadku 

Na rusztowaniu brakuje poręczy, …

 • A: skontaktować się z koordynatorem bhp 
 • B: zgłosić sprawę kierownikowi robót
 • C: przekazać informację monterowi rusztowań przy najbliższej okazji

Answer: B

Definition: upadek z wysokości może być przyczyną ciężkich obrażeń pracujących ludzi. O wszelkich brakach w elementach rusztowania powiadomić kierownika robót Tak, by mógł podjąć działania zmie-rzające do zastąpienia brakujących elementów i zapewnienia zgodności z przepisami 

Widząc, że ktoś nie nosi nauszników, gdy w pobliżu pracuje bardzo głośny sprzęt należy…

 • A: zwrócić uwagę i zgłosić kierownikowi robót
 • B: samemu założyć nauszniki
 • C: zatrzymać pracujący sprzęt

Answer: A

Definition: narażenie na hałas w miejscu pracy może doprowadzić do utraty słuchu. Operatorzy gło-śnego sprzętu oraz osoby w pobliżu takiego pracujące muszą nosić sprzęt ochrony słuchu . Osobom nie przestrzegającym tego nakazu należy zwrócić uwagę, a sprawę zgłosić kierownikowi robót. Pozwoli to pozostać w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Osobisty sprzęt ochrony oczu jest popękany, należy…

 • A: zdjąć i dalej prowadzić pracę
 • B: oddać parę do magazynu i pobrać nową
 • C: naprawić pęknięcie taśmą

Answer: B

Definition: żaden element ochrony osobistej nie będzie spełniał swego zadania, nawet jeśli uszkodze-nie jest drobne. Należy zatem zwrócić uszkodzone okulary do magazynu i pobrać nowe. Zapewni to konieczną ochronę wzroku i pozwoli kontynuować pracę i pozostać w zgodzie z obowiązującymi prze-pisami.

W drabinie, która ma zostać wykorzystana do pracy, brakuje szczebla, … 

 • A: pracę na drabinie wykonywać z zachowaniem zwiększonej ostrożności i zgłosić brak po ukoń-
 • B: nie używać, przenieść w bezpieczne miejsce, zapewniające że nikt jej nie użyje i zgłosić na-tychmiast kierownikowi robót 
 • C: spróbować naprawić 

Answer: B

Definition: brakujące elementy drabiny lub uszkodzone w dowolnej jej wysokości mogą doprowadzić do poważnych urazów osób, które będą próbowały skorzystać z takiej drabiny. Nie należy jej używać tylko natychmiast zgłosić fakt kierownikowi robót dla zapewnienia sobie własnej ochrony oraz zgod-ności z obowiązującymi przepisami

W podłodze odkryty został otwór, przez który widać podłogę 3 metry niżej…

 • A: położyć na otworze kawał sklejki 
 • B: upewnić się, że nikt nie znajdzie się w pobliżu i zgłosić natychmiast kierownikowi robót
 • C: przekazać innym wiadomość

Answer: B

Definition: upadek z wysokości może doprowadzić do poważnych urazów lub śmierci. Aby mieć pew-ność, że nikt nie będzie ofiarą wypadku oraz że się pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami należy upewnić się, że nikt nie znajdzie się w pobliżu i zgłosić to natychmiast kierownikowi robót

Każdy na terenie prowadzonych robót ma obowiązek zgłaszania zauważonych usterek 

 • A: fałszywe 
 • B: prawdziwe 
 • C: tylko pracownicy pracujący dłużej niż 3 dni 

Answer: B

Definition: każdy ma obowiązek prawny dbać o własne zdrowie i zdrowie innych i ich bezpieczeństwo 

Chwytak hydrauliczny porusza się zbyt szybko na terenie prowadzonych robót…

 • A: wskoczyć na trasę jego jazy i machając rękoma nakazać kierowcy zwolnić
 • B: zanotować numer tak, by można było go przekazać kierownikowi robót 
 • C: natychmiast zgłosić to kierownikowi robót

Answer: C

Definition: należy dbać o własne bezpieczeństwo i unikać sytuacji, w której można zostać uderzonym przejeżdżającym pojazdem. Natychmiast powiadomić o fakcie kierownika robót. Pozwoli to zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo i być zgodzie z obowiązującymi przepisami

Człowiek stoi na palecie, która podnosi wózek widłowy, …

 • A: Jeżeli możliwe, powiadomić kierowcę wózka i zgłosić kierownikowi robót 
 • B: przygotować apteczkę pierwszej pomocy
 • C: nie zwracać uwagi, ponieważ dzieje się tak często

Answer: A

Definition: nie zezwala się na przenoszenie osób na paletach za pomocą wózka widłowego, ponieważ stawia to taką osobę w obliczu poważnego ryzyka upadku z uniesionej palety albo zaplatania w łańcu-chy służące do podnoszenia i przenoszenia ciężarów. Jeżeli jest to możliwe, należy zwrócić uwagę kie-rującemu i natychmiast powiadomić o fakcie kierownika robót. Pozwoli to zapobiec poważnemu wy-padkowi i być w zgodzie z obowiązującymi przepisami

Osłona piły tarczowej, która to piła była wykorzystywana na terenie robót, ale została z tej piły zdjęta, zostaje odnaleziona…

 • A: oddać osłonę do magazynu
 • B: powiadomić kierownika robót i przekazać mu osłonę
 • C: przymocować gwoździem osłonę w biurze

Answer: B

Definition: Przepisy wymagają, by tarcza piły była chroniona osłoną założoną przez cały czas wykorzy-stywania piły. Należy o tym powiadomić kierownika robót i przekazać mu osłonę, by można było usta-lić powód, dla jakiego osłona ta została zdemontowana 

Z żurawia wieżowego daje się słyszeć alarm podczas gdy żuraw przenosi materiał, … 

 • A: nie zwracać uwago bo to operator sprawdza alarm
 • B: powiadomić kierownika robót 
 • C: nie przechodzić pod przenoszonym ciężarem

Answer: B

Definition: zadziałanie alarmu może wynikać z przeciążenia. W takiej sytuacji należy o tym powiado-mić kierownika robót

Jeżeli sygnał cofania na pojeździe używanym w rejonie prowadzonych robót nie działa, należy…

 • A: odnotować to w arkuszu przeglądu dziennego i przekazać kierownikowi robót na koniec dnia
 • B: zwracać szczególną uwagę podczas cofania pojazdu
 • C: zatrzymać pojazd i powiadomić kierownika robót

Answer: C

Definition: sygnał akustyczny cofania jest bardzo pożyteczny; daje znać ludziom, że pojazd cofa się. Dlatego, jeśli sygnał ten jest nieczynny, należy pojazd zatrzymać i powiadomić kierownika robót o zaistniałej usterce, jednocześnie zapewniając sobie pozostanie w zgodzie z obowiązującymi przepisa-mi

Rozbiórka (Demolition)

Jakie czynniki są krytyczne w zapewnieniu bhp prowadzonych prac rozbiórkowych? 

 • A: umowa została podpisana przez rozpoczęciem prac 
 • B: rusztowanie zostało postawione przed rozpoczęciem prac 
 • C: wszystkie roboty rozbiórkowe należy zaplanować oraz określić właściwe zasady bhp przed rozpoczęciem robót 

Answer: C

Definition: w związku z dużym ryzykiem występującym podczas prowadzenia prac rozbiórkowych ważne jest planowanie z góry wszelkich robót oraz ustalenie właściwego zakresu bhp 

Kto z mocy prawa ma obowiązek nadzorować przebieg robót rozbiórkowych? 

 • A: Kierownik placu budowy 
 • B: osoba kompetentna posiadająca doświadczenie w pracach rozbiórkowych
 • C: kierownik bhp terenu robót

Answer: B

Definition: należy wyznaczyć osobę kompetentną do nadzorowania przebiegu robót rozbiórkowych 

Co należy przygotować przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych? 

 • A: określenie zasad bhp wyszczególniające sposoby realizacji prac 
 • B: plan wskazujący drogi ewakuacyjne z planu robót
 • C: sposoby powiadamiania pracowników na terenie placu w przypadku nagłego zawalenia się konstrukcji

Answer: A

Definition: z uwagi na ryzyka związane z prowadzonymi robotami rozbiórkowymi, drobiazgowe pla-nowanie oraz jednoczesne ustalenie zasad bhp powinny zostać przygotowane przed rozpoczęciem robót 

Które z poniższych należy zrealizować przez rozpoczęciem prac rozbiórkowych?

 • A: powiadomić inspektorat nadzoru prac rozbiórkowych 
 • B: kompetentna osoba powinna przeprowadzić audyt azbestowy do sprawdzenia na obecność materiałów zawierających azbest
 • C: Kierownik placu budowy powinien sprawdzić, czy budynek lub jego część przeznaczone do rozbiórki nie znajdują się nad ciekiem wodnym 

Answer: B

Definition: prace rozbiórkowe mogą naruszyć spójność materiałów zawierających azbest. Podstawo-wym obowiązkiem jest dokonanie przeglądu terenu przed rozpoczęciem robót 

Co należy zrobić przed rozpoczęciem prac, by zapewnić się że zasilanie elektryczne i gaz zostały odcięte od budynku? 

 • A: należy zadbać o pisemne zaświadczenie od Jersey Electricity Co Ltd (Zakład Energetyczny Jer-sey) oraz z Zakładu Gazowniczego Jersey Gas C Ltd potwierdzające odcięcie mediów
 • B: skontaktować się z osobą odpowiedzialną za budynek 
 • C: sprawdzić, czy został uregulowany rachunek za elektryczność i gaz 

Answer: A

Definition: ważne jest, by Zakład Energetyczny i Zakład Gazowniczy przedstawiły swoje oświadczenia zapewniające o odcięciu mediów 

Jeżeli podczas prowadzenie robót rozbiórkowych zostanie napotkana nieznana rura wodociągowa lub kabel, jak należy postąpić?

 • A: zatrzymać wszystkie prowadzone prace i powiadomić kierownika robót 
 • B: pracować zachowując ostrożność w pracach przy kablu lub rurze 
 • C: prace przerwać tylko wtedy, gdy pojawią się iskry lub wyciek wody

Answer: A

Definition: praca musi natychmiast być zatrzymana, rejon odcięty i powiadomiony kierownik robót 

Podczas usuwania ścianki działowej pojawiają się materiały co do których może zajść podejrzenie, że zawierają azbest. Jak postąpić?

 • A: założyć respirator przed prowadzeniem dalszego ciągu robót
 • B: przerwać prace, sprzątnąć rejon i zabezpieczyć go oraz natychmiast powiadomić kierownika robót
 • C: pobrać próbkę materiału i przekazać kierownikowi robót

Answer: B

Definition: z uwagi na ryzyka, jakie powstają, gdy naruszona zostaje struktura azbestu i powstaje po-dejrzenie, że materiał może zawierać azbest, przerwać prace, sprzątnąć rejon i zabezpieczyć go oraz natychmiast powiadomić kierownika robót 

Co to jest rozbiórka zdalna? 

 • A: prace rozbiórkowe prowadzone na wsi 
 • B: prace rozbiórkowe prowadzone przez maszyny z dala od ludzi
 • C: prace podejmowane powyżej pierwszego pietra

Answer: B

Definition: rozbiórka zdalna to pojecie odnoszące się do prac rozbiórkowych prowadzone przez ma-szyny z dala od ludzi

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych w sąsiedztwie istniejącego budynku, które z poniższych musi być wykonane?

 • A: zasięgnięcie opinii konstruktora i przygotowanie zasad bhp
 • B: upewnić się, że została zawarta odpowiednia umowa ubezpieczeniowa
 • C: poznanie nazwiska właściciela sąsiadującego budynku

Answer: A

Definition: podstawą jest zasięgniecie opinii konstruktora w przypadku prowadzenia robót rozbiórko-wych, które mogłyby naruszyć stabilność strukturalną sąsiadującego budynku

Wokół rejonu, na którym prowadzona będzie rozbiórka, należy…

 • A: wytyczyć strefę wyłączenie z ruchu czytelnie oznakowaną ogrodzeniem, znakami lub podob-nymi środkami ostrożności
 • B: na powierzchni wytyczyć białą linię i ustawić znaki ostrzegające zabraniające wstępu 
 • C: znaki ostrzegawcze w odległości co najmniej 10 jeden od drugiego

Answer: A

Definition: odpowiednie środki ostrożności takie, jak postawienie solidnego parkanu, które zapewnią, że nikt niepowołany nie dostanie się na tern prowadzonych robót rozbiórkowych 

Kiedy sąsiadujący budynek lub budowla powinny zostać zaopatrzone w elementy podpierające?

 • A: gdy roboty rozbiórkowe prowadzone są w sąsiedztwie budynku trzykondygnacyjnego 
 • B: gdy prowadzone roboty mogłyby doprowadzić do utraty stabilności sąsiedniego budynku lub budowli
 • C: gdy prace będą prowadzone na obszarze zabudowanym 

Answer: B

Definition: skutek prowadzonych robót rozbiórkowych może mieć wpływ na stan budynków sąsied-nich i należy rozważyć konieczność zastosowania podpór

Dlaczego ważne jest upewnienie się, ze gruz pozostały po prowadzonych robotach rozbiórkowych zostanie usunięty w trakcie ich trwania? 

 • A: po to, by żadna część budynku lub budowli nie została przeciążona, co mogłoby skutkować destabilizacją
 • B: umożliwi to zmniejszenie liczby ciężarówek potrzebnych na terenie robót jednocześnie 
 • C: aby zapewnić, że kurz będzie ograniczony do minimum

Answer: A

Definition: masa gruzu i innych materiałów zalegających na podłogach budowli może doprowadzić do katastrofalnego zawalenia się jej. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy ustalić sposób, w jaki gruz i inne materiały będą usuwane z rejonu rozbiórki 

Jak należy usuwać płyty azbestowo-cementowe? 

 • A: z zachowaniem uwagi, by nie uległy złamaniu i były usuwane przez osobę do tego przeszko-loną 
 • B: rozwalając je młotem 
 • C: rozbijając je na kawałki nie mniejsze niż 300 mm2 

Answer: A

Definition: rozkruszanie lub rozłamywanie w nieodpowiedni sposób może doprowadzić do uwolnienia się sporych ilości włókien azbestowych. Płyty azbestowe należy usuwać z zachowaniem ostrożności i winne takie prace wykonywać tylko osoby po odpowiednim przeszkoleniu 

W przypadku wątpliwości co do stabilności ściany co należy zrobić?

 • A: skontaktować się z Inspektorem Nadzoru Budowlanego 
 • B: zaprzestać prac, rejon uprzątnąć i odgrodzić i poinformować kierownika robót
 • C: skontaktować się z architektem 

Answer: B

Definition: w przypadku wątpliwości co do stabilności ściany należy zaprzestać prac, rejon zabezpie-czyć i poinformować kierownika robót

Jaki jest najlepszy sposób prowadzenie rozbiórki?

 • A: zaczynając od samego spodu budowli 
 • B: postępując w odwrotnej kolejności, w jakiej budynek lub budowla były wznoszone
 • C: zaczynając od zewnętrza budynku

Answer: B

Definition: ogólnie najlepszym sposobem jest postępowanie w odwrotnej kolejności do tej, w jakiej budynek był stawiany. Z tym jednak, że wszystkie prace należy z góry dokładnie zaplanować ze szcze-gółowym opisaniem sposób postępowania, wykonywania robót.

Prowadząc rozbiórkę ściany z wykorzystaniem narzędzi ręcznych od którego miejsca najlepiej jest zacząć prace?

 • A: od góry ściany 
 • B: od spodu ku górze
 • C: z bezpiecznej pozycji na rusztowani lub innego bezpiecznego pomostu 

Answer: C

Definition: wszystkie roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone z bezpiecznego miejsca 

Jaka jest najbezpieczniejsza metoda ręcznej rozbiórki wewnętrznej ściany murowanej? 

 • A: posługując się młotem 7 kg uderzając na początku na poziomie oczu starając się zastosować jak najmniejszą liczbę uderzeń 
 • B: od góry ku dołowi po skosie
 • C: najpierw wokół odrzwi o okiennic, podciąć w rogach i przewrócić jednym uderzeniem

Answer: B

Definition: najbezpieczniejszym sposobem rozbiórki ściany wewnętrznej murowanej jest usuwanie kolejno cegieł poczynając od góry i idąc ku dołowi

Prowadząc rozbiórkę budynku etapami o czym należy przede wszystkim pomyśleć? 

 • A: by budynek przez cały czas był stabilny
 • B: by osoby postronne nie miały dostępu 
 • C: by wszystkie materiały nadające się do odzysku usuwać natychmiast

Answer: A

Definition: Najważniejsze jest, by prowadzeni robót rozbiórkowych na żadnym etapie nie doprowadzi-ło do naruszenia stabilności budynku 

Jeżeli podczas robót rozbiórkowych natrafi się na dach z eternitu, czy można go usunąć?

 • A: Nie 
 • B: tylko w przypadku zaliczenia wcześniejszego szkolenia w zakresie płyt cementowo-azbestowych
 • C: po zaliczeniu podstawowego szkolenia obchodzenia się z azbestem

Answer: B

Definition: każdy kto prowadzi roboty mające do czynienia z płytami cementowo-azbestowymi musi mieć zaliczone szkolenie specjalistyczne w tym zakresie

Na jakie zagrożenia można się natknąć podczas przecinania palnikiem blach ze starymi powłokami malarskimi? 

 • A: wdychanie i połykanie dymu i pyłu zawierających ołów
 • B: ornitoza 
 • C: krzemica

Answer: A

Definition: stare powłoki malarskie mogą zawierać ołów i wytwarzać dym zawierający ołów

Wykopaliska i przestrzenie zamknięte (Excavations & Confined Spaces)

Podpory i podobne elementy budowlane nie są koniecznie w przypadku wykopów nie głębszych niż 1,5 m

 • A: prawda 
 • B: fałsz. Wszystkie wykopy muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia, które zapobiegną osuwaniu się ścian oraz ryzyku, że ktoś może odnieść urazy
 • C: tylko gdy wizyta praca trwa krócej niż jeden dzień

Answer: B

Definition: wykonalne środki – do których może należeć oszalowanie i podpory ścian wykopu – muszą zostać podjęte tak, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo osuwania się lub zapadania wykopu

Jak często musi osoba kompetentna sprawdzać stan wykopów 

 • A: co najmniej raz dziennie 
 • B: na początku zmiany, przed rozpoczęciem prac, po każdym zdarzeniu, które może mieć praw-dopodobny wpływ na stabilność i wytrzymałość, lub po przypadkowym obsunięciu się mate-riału 
 • C: co najmniej raz w tygodniu

Answer: B

Definition: kontrolę należy przeprowadzić na początku zmiany, przed rozpoczęciem prac, po każdym zdarzeniu, które może mieć prawdopodobny wpływ na stabilność i wytrzymałość, lub po przypadko-wym obsunięciu się materiału 

Wykop należy poddać kontroli w następstwie każdego zdarzenia, jakie mogło naruszyć stabilność i wytrzymałość ścian 

 • A: fałsz 
 • B: prawda
 • C: tylko gdy ktoś odniósł rany

Answer: B

Definition: wymaga się przeprowadzenia kontroli po każdym zdarzeniu, które mogłoby wpłynąć na stabilność i wytrzymałość wykopu

Kto powinien wykonać oszalowanie i podpory ścian? 

 • A: osoba doświadczona i kompetentna
 • B: doświadczony robotnik ziemny 
 • C: kompetentni cieśle 

Answer: A

Definition: ważne jest, by wszelkie roboty szalunkowe i belkowanie wykonywane były przez osobę doświadczoną i kompetentną

Kiedy rów lub wykop musi być chroniony poręczą lub podobną temu strukturą? 

 • A: gdy wykop ma co najmniej 1,5 m głębokości 
 • B: gdy zachodzi obawa, że ktoś może wpaść i odnieść obrażenia
 • C: gdy kierownik robót nakaże tak 

Answer: B

Definition: ochrona krawędzi wykopu jest nakazem płynącym z przepisów w sytuacjach, w których zachodzi obawa, że ktoś może wpaść i odnieść obrażenia

Kiedy należy stosować szalowanie ścian bocznych? 

 • A: po zakończeniu prac
 • B: w trakcie prowadzenie prac i przed dopuszczeniem ludzi do wejścia do wykopu
 • C: po umieszczeniu materiału w wykopie

Answer: B

Definition: ściany boczne wykopu muszą być oszalowane w miarę postępu robót dla zapewnienia, że pracownicy nie będą narażeni na ryzyko

W jaki sposób udostępnić wejście do wykopu pracownikom? 

 • A: schodząc w dół po deskach oszalowania 
 • B: strukturą, która zostanie postawiona po przeanalizowaniu potencjalnych niebezpieczeństw 
 • C: w łyżce koparki

Answer: B

Definition: zasady bhp dla pracy w wykopach muszą obejmować szczegóły obrazujące bezpieczne wejście i wyjście z wykopu

Jakie inne zamienne sposoby mogą być stosowane zamiast szalowania ścian? 

 • A: Ubijanie boków wykopu pod bezpiecznym kątem
 • B: praca w wykopie nie dłużej niż 15 minut
 • C: Umieszczenie drabiny w wykopie, aby zapewnić szybkie wyjście ludzi

Answer: A

Definition: Tam, gdzie to możliwe, ubijaj boki wykopu pod bezpiecznym kątem. Bezpieczny kąt zależy od rodzaju i stanu gleby.

Jakie dodatkowe środki ostrożności należy podjąć podczas wykonywania wykopu przy istniejącej ścianie?

 • A: Należy zasięgnąć opinii osoby kompetentnej w zakresie wymaganych środków ostrożności, czy sprowadzone roboty nie spowodują naruszenia stabilności ściany
 • B: Upewnić się, że kosztorysant został poinformowany 
 • C: Skontaktować się z Główną Inspekcją Pracy

Answer: A

Definition: Tam, gdzie prowadzona jest praca w pobliżu istniejących ścian, należy zwrócić się o opinię, pozwalającą na ustalenie, czy podjęte zostały odpowiednie środki ostrożności zabezpieczające ścianę przez utratą stabilizacji 

Tylko ściany wykopu prowadzonego w glebach piaszczystych wymagają oszalowania

 • A: prawdziwe
 • B: prawdziwe tylko w przypadku wykopu głębszego niż 1,20 m 
 • C: fałszywe

Answer: C

Definition: oszalowania wymagają ściany wykopu, w którym istnieje zagrożenie obsuwania się mate-riału

Co to jest przestrzeń ograniczona?

 • A: miejsce ograniczone fizycznie, gdzie istnieje ryzyko śmierci lub poważnego uszkodzenia zdrowia wywołane substancjami niebezpiecznymi, np. brakiem tlenu
 • B: miejsce, w którym nie zmieści się więcej niż 10 ludzi 
 • C: miejsce pomiędzy rusztowanie a ścianą budynku 

Answer: A

Definition: przestrzenią ograniczoną może być każda przestrzeń o charakterze zamkniętym, w którym powstaje ryzyko śmierci lub poważnego uszkodzenia zdrowia wywołane substancjami niebezpiecz-nymi lub warunkami

Które z poniższych stanowi zagrożenie w przestrzeni ograniczonej? 

 • A: wejście dwojga ludzi w przestrzeń ograniczoną
 • B: brak tlenu
 • C: brak udogodnień socjalnych

Answer: B

Definition: brak tlenu jest poważnym przewidywalnym zagrożeniem związanym z miejscem pracy

O czym należy pomyśleć w pierwszym rzędzie rozpatrując pracę w przestrzeni zamkniętej?

 • A: czy pracę można wykonać w sposób bezpieczny i bez opóźnień? 
 • B: czy czasami pracy nie da się wykonać z zewnątrz?
 • C: czy przydzielono dostateczną ilość czasu na wykonanie pracy? 

Answer: B

Definition: tam, gdzie możliwe, należy unikać stwarzania potrzeb wchodzenie do przestrzeni za-mkniętych wykonując prace z zewnątrz 

Co należy wykonać przed wejściem do przestrzeni zamkniętej? 

 • A: powiadomić kierownika robót
 • B: zasady bhp przy pracy w przestrzeni zamkniętej musi opracować kompetentna osoba 
 • C: na zewnątrz pomieszczenia, w którym prowadzone będą prace, należy wywiesić tabliczkę ostrzegającą. 

Answer: B

Definition: ważne jest, by każde wejście do przestrzeni zamkniętej było zaplanowane oraz określone zostały zasady bhp przed rozpoczęciem prac

Kto może być dopuszczony do pracy w przestrzeni zamkniętej ?

 • A: tylko osoby posiadające doświadczenie i przeszkolone
 • B: tylko osoby sprawne fizycznie
 • C: tylko osoby, które muszą pracować tam

Answer: A

Definition: osoby kompetentne i posiadające doświadczenie i przeszkolone powinny mieć prawo wchodzenie do przestrzeni zamkniętych 

Jak sprawdzić stężenie gazów w zamkniętej przestrzeni?

 • A: wykorzystując węch
 • B: Używając kanarka w klatce
 • C: Za pomocą odpowiedniego detektora gazu

Answer: C

Definition: Należy użyć odpowiedniego wykrywacza gazu, aby sprawdzić, czy powietrze w zamkniętej przestrzeni jest czyste i bezpieczne.

Kiedy należy stworzyć plany ewakuacyjne dla przestrzeni zamkniętych ?

 • A: przed rozpoczęciem prac
 • B: w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia prac
 • C: po rozmowie ze Strażą Pożarną

Answer: A

Definition: Prace należy planować z góry oraz uwzględniać przygotowanie rejonu w przypadku ewa-kuacji

Osoba pracująca w głębokim szybie została przytłumiona spalinami z generatora spalinowego, który pracuje na dnie szybu: wówczas… ?

 • A: natychmiast zejść po drabinie, by go ratować
 • B: nie schodzić w głąb szybu ale ponieść alarm i skontaktować się ze służbami ratowniczymi 
 • C: odczekać, aż generator zatrzyma się i zejść po drabinie, by nieść osobie tam znajdującej się ratunek 

Answer: B

Definition: nie należy schodzić w dół szybu po drabinie z powodu ryzyka zatrudnia spalinami. Należy wszcząć alarm i skontaktować się ze służbami ratunkowymi 

Dlaczego silniki spalinowe nie powinny nigdy być używane w przestrzeniach zamkniętych? 

 • A: ponieważ są hałaśliwe
 • B: ponieważ za zwyczaj są zbyt ciężkie, by je tam wnosić bezpiecznie
 • C: ponieważ tlenek węgla zawarty w spalinach może doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu lub nawet spowodować śmierć

Answer: C

Definition: w przestrzeniach zamkniętych może gromadzić się tlenek węgla powodując powstawanie niebezpiecznych warunków. z tego powodu silniki spalinowe nie mogą być używane w przestrzeniach zamkniętych. 

Dlaczego odpowiedni system komunikacji (np. radiowy) potrzebny jest ludziom pracującym w przestrzeniach zamkniętych? 

 • A: by można ich poinformować o której mogą zrobić przerwę
 • B: by mieć pewność, że mogą się miedzy sobą komunikować, tak samo z ludźmi na zewnątrz oraz wezwać pomoc w nagłym przypadku 
 • C: by można było sprawdzić, czy nie potrzeba przekazać dodatkowych materiałów

Answer: B

Definition: ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków, w których ludzie będą mogli komuni-kować się z ludźmi na zewnątrz i wewnątrz

Maszyny, w tym narzędzia ręczne (Machinery, inc hand held tools)

Z ilu pozycji podnośnik służący do podnoszenia ludzi może być obsługiwany?

 • A: podnośnik stosowany do podnoszenia ludzi musi być obsługiwany tylko z jednej pozycji
 • B: podnośnik stosowany do podnoszenia ludzi może być obsługiwany z dowolnej pozycji
 • C: podnośnik stosowany do podnoszenia ludzi może być obsługiwany z położenia przy podłożu i położenia najwyższego

Answer: A

Definition: podnośnik stosowany do podnoszenia ludzi musi być obsługiwany tylko z jednej pozycji

Jakie należy podjąć środki ostrożności, by zapobiec obecności ludzi w pobliżu ruchomego podno-śnika?

 • A: z każdej strony umożliwiającej dostęp należy umieścić znaki ostrzegawcze
 • B: podnośnik musi być odgrodzony, a miejsce wysiadania musi być chronione bramką z zatrza-skiem
 • C: wszystkie osoby przebywające na terenie placu budowy muszą być ostrzeżone, by nie zbliżały się do podnośnika gdy on pracuje

Answer: B

Definition: nie można umożliwić ludziom na jakikolwiek kontakt którąkolwiek częścią ciała z dowolną częścią trasy podnośnika, gdzie mogliby dostać się w zasięg podnośnika w ruchu 

Kto odpowiada za dopilnowanie zamknięcia bramki przy wyjściu z podnośnika? 

 • A: kierownik robót 
 • B: pracodawca 
 • C: osoba przeszkolona i kompetentna obsługująca podnośnik

Answer: C

Definition: tylko osoby przeszkolone i kompetentne powinny obsługiwać podnośnik i one są odpo-wiedzialne za zapewnienie, że bramka będzie zamknięta 

Kiedy ludzie mogą być przenoszeni w podnośniku? 

 • A: tylko wtedy, gdy jest wyraźnie oznaczony jako „wyłącznie do transportu ludzi”
 • B: kiedy zachodzi konieczność zabezpieczenia materiałów przenoszonych przed upadkiem 
 • C: gdy nie ma dostępu do rusztowania 

Answer: A

Definition: podnośniki muszą wyraźnie być oznakowane jako służące do wskazanego celu, tj. przeno-szenia sprzętu i materiałów lub osoby oprócz rzeczy 

Jak często podnośnik musi być poddawany kontroli przez osobę kompetentną? 

 • A: raz w miesiącu 
 • B: co najmniej raz na pół roku lub też, gdy przechodził poważne naprawy lub zmiany konstruk-cyjne
 • C: raz w roku 

Answer: B

Definition: wymaga się, by podnośniki były poddawane przeglądom przez osoby kompetentne co najmniej raz na pół roku lub też, gdy przechodziły poważne naprawy lub zmiany konstrukcyjne 

Jaki jest minimalny wiek, w którym osoba może używać elektronarzędzia z napędem nabojowym?

 • A: 18 lat
 • B: 17 lat
 • C: 21 lat

Answer: A

Definition: Osoba musi mieć co najmniej 18 lat, aby obsługiwać elektronarzędzie nabojowe

Co oznaczają kolory na kartridżach w narzędziach pracujących z kartridża? 

 • A: określają datę produkcji 
 • B: rodzaj i moc kartridża
 • C: rodzaj narzędzia, jakie może być używane z tym kartridżem 

Answer: B

Definition: kolory na kartridżach określają rodzaj i moc kartridża 

W mieszalniku cementu nie ma osłony nad napędem pasowym; co należy zrobić? 

 • A: nie powinno się uruchamiać maszyny i jednocześnie natychmiast powiadomić kierownika robót
 • B: należy się trzymać z dala od tej strony maszyny 
 • C: umieścić znak ostrzegawczy na maszynie ostrzegający ludzi 

Answer: A

Definition: osłony muszą być przytwierdzone do swoich miejsc podczas pracy maszyny. Maszyny nie można uruchamiać, a kierownik robót powinien być powiadomiony natychmiast o fakcie. 

Osłona na mieszalniku jastrychu może być uniesiona podczas gdy łopaty mieszalnika obracają się; co należy zrobić?

 • A: utrzymać osłonę na jej miejscu
 • B: zatrzymać maszynę, odłączyć ją i natychmiast powiadomić o fakcie kierownika robót PRA-WIDŁOWO
 • C: umieścić osłonę na swoim miejscu i prowadzić dalej pracę

Answer: B

Definition: osłony muszą być przytwierdzone do swoich miejsc podczas pracy maszyny. Maszyny nie można uruchamiać, a kierownik robót powinien być powiadomiony natychmiast o fakcie.

Jakie jest preferowane napięcie bezpieczne w przypadku stosowania ręcznych elektronarzędzi? 

 • A: 110 V
 • B: 220 V 
 • C: 240 V 

Answer: A

Definition: preferowane są elektronarzędzia zasilane napięciem 110 V 

Z elektrycznej wiertarki zaczyna wydobywać się dym, czy…

 • A: wrzucić ją do wiadra z wodą? V
 • B: odłączyć zasilanie i natychmiast zanieść do kierownika robót?
 • C: spróbować ją naprawić, tym samym oszczędzając na czasie i pieniądzach?

Answer: B

Definition: aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, należy narzędzie odłączyć od zasilania i poin-formować o tym kierownika robót

Na bębnie widać nawinięty przewód pozbawiony izolacji; co zrobić?

 • A: naprawić taśmą izolacyjną i prowadzić pracę dalej
 • B: odrzucić bęben
 • C: odizolować odłączając z gniazdka i natychmiast zabrać i zanieść kierownikowi robót

Answer: C

Definition: aby uniknąć prawdopodobieństwa porażenia elektrycznego należy odłączyć od zasilania i zabrać bęben z przewodem do kierownika robót. Zapewni to pozostanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami

W przypadku polecenia wykonania pracy z wykorzystaniem nowego lub nieznanego narzędzia, czy… 

 • A: należy zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy? 
 • B: poprosić współpracownika o poradę 
 • C: odmówić, mówiąc, że nie zostało się przeszkolonym do pracy z takim urządzeniem

Answer: C

Definition: aby uniknąć narażenia się i innych na niebezpieczeństwo nie należy posługiwać się narzę-dziem, co do którego nie mamy dostatecznych kwalifikacj 

Dlaczego na szlifierce kątowej musi być umocowana osłona? 

 • A: po to, by pracę można było wykonać w sposób bezpieczny
 • B: by narzędzie ładnie wyglądało 
 • C: by obsługujący mógł widzieć, jak postępuje praca 

Answer: A

Definition: osłony zmniejszają ryzyko związane z pracą narzędzia 

Kto powinien zakładać tarczę na szlifierce kątowej?

 • A: pracodawca
 • B: tylko osoby przeszkolone i kompetentne
 • C: kierownik robót

Answer: B

Definition: zamontowanie niewłaściwej tarczy na szlifierce kątowej może doprowadzić do katastrofal-nego pęknięcia tarczy. Tylko osoby przeszkolone i kompetentne mogą zakładać tarcze ścierne.

Co należy brać pod uwagę posługując się elektronarzędziem?

 • A: upewnić się, że jest podpisane
 • B: sprawdzić, czy jest czyste
 • C: upewnić się, że jest to właściwe narzędzie do tej pracy

Answer: C

Definition: posługiwanie się niewłaściwym narzędziem może doprowadzić do zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa. Elektronarzędzia należy dobierać ze szczególnym uwzględnieniem zadań, jakie będą nimi wykonywane

Osłona na narzędziu jest popękana, co należy zrobić?

 • A: kontynuować pracę ze zwiększoną ostrożnością
 • B: przestać pracować nim; natychmiast zgłosić fakt kierownikowi robót
 • C: naprawić osłonę taśmą izolacyjną

Answer: B

Definition: przestać pracować nim; natychmiast zgłosić fakt kierownikowi robót. Jest to dla bezpie-czeństwa wykonującego nim pracę oraz zapewni to pozostanie w zgodzie z obowiązującymi przepi-sami

Co należy sprawdzić przed rozpoczęciem pracy z elektronarzędziem?

 • A: czy jest to właściwe narzędzie do zadania i czy wszystkie środki ochrony są sprawne
 • B: czy narzędzie jest oznaczone biało-żółtą taśmą
 • C: czy osłona na narzędziu daje się łatwo zdejmować, by narzędzie można było właściwie oczy-ścić

Answer: A

Definition: przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy należy dokonać sprawdzenia, czy narzędzie nadaje się do takiej pracy i praca nim będzie odbywała się z zachowaniem bezpieczeństwa

Przecinak zgrzybkował; co należy…

 • A: kontynuować pracę nim
 • B: przestać pracować nim i zabrać do kierownika robót, który zatroszczy się o odnowienie czoła przecinaka
 • C: podczas pracy nim chronić wzrok okularami

Answer: B

Definition: posługiwanie się przecinakiem z czołem rozklepanym może spowodować powstawanie drzazg metalowych odrywających się od narzędzia. Takim narzędziem nie wolno się posługiwać i przekazać je należy kierownikowi robót

Praca z wykorzystaniem narzędzi mechanicznych wymaga stosowania ochrony oczu? 

 • A: gdy tylko zachodzi niebezpieczeństwo uszkodzenia wzroku
 • B: podczas pracy na zewnątrz 
 • C: zawsze należy nosić okulary ochronne 

Answer: A

Definition: tam, gdzie pojawia się zagrożenie uszkodzenia wzroku, należy nosić okulary ochronne 

Energia elektryczna i gaz (Electricity & Gas)

Jakie przepisy bhp mają zastosowanie wobec prac związanych z elektrycznością na Jersey?

 • A: przepisy Elektryczność w pracy (Jersey) z roku 1983
 • B: przepisy o instalacjach elektrycznych 2000 (Jersey) 
 • C: Ustawa o zasilaniu sieciowym 1996

Answer: A

Definition: przepisy Elektryczność w pracy (Jersey) z roku 1983 

Jakie przepisy bhp obowiązują w przypadku użytkowania gazu płynnego propan butan (LPG) na Jersey? 

 • A: przepisy Elektryczność w pracy (Jersey) z roku 1983 
 • B: przepisy o gazie płynnym 1984 
 • C: Przepisy o płynach łatwopalnych 1979 (Jersey) 

Answer: B

Definition: przepisy o gazie płynnym 1984

Które z gazów wyszczególnionych w definicji gazów płynnych (LPG) zawarte są w przepisach o gazie płynnym z 1984 r. na Jersey?

 • A: benzyna lakowa
 • B: propan i butan
 • C: tlen i acetylen

Answer: B

Definition: zarówno propan jak i butan podpadają pod ustawową definicję gazów płynnych

Przy jakim napięciu elektryczność zwykle uważa się za niebezpieczną?

 • A: Powyżej 50 woltów
 • B: Powyżej 240 woltów
 • C: Powyżej 415 woltów

Answer: A

Definition: Ogólnie rzecz biorąc, prąd przemienny jest uważany za niebezpieczny powyżej 50 woltów.

W jaki sposób można sprawdzić skuteczność działania urządzeń ochronnych różnicoprądowych (RCD)? 

 • A: sprawdzając je
 • B: regularnie dokonując sprawdzenia przyciskiem TEST, codziennie lub przez użyciem
 • C: pytając kierownika robót 

Answer: B

Definition: urządzenia zabezpieczające różnicoprądowe mogą czasami zawieść, dlatego ważne jest sprawdzanie ich w sposób regularny przyciskiem TEST

W jaki sposób można ograniczyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym podczas używania elektronarzędzi?

 • A: nosząc rękawice gumowe 
 • B: umieszczając bezpieczniki 3 A we wtyczkach przewodów zasilających
 • C: wykorzystując narzędzia akumulatorowe lub niskonapięciowe 

Answer: C

Definition: Tam, gdzie to tylko możliwe należy wykorzystywać narzędzia akumulatorowe lub niskonapięciowe.

Co należy zrobić, gdy okaże się że wtyczka elektryczna jest popękana?

 • A: naprawić wykorzystując taśmę izolacyjną
 • B: uważać, by nie dotknąć wtyczki w miejscu, w którym jest popękana
 • C: nie wykorzystywać i zgłosić usterkę kierownikowi robót

Answer: C

Definition: Należy przestać używać narzędzie i zgłosić uszkodzenie kierownikowi budowy. 

Co należy zrobić jezeli w pobliżu prowadzenia prac znajduja sie napowietrzne linie energetyczne?

 • A: Powiadomić Zakład Energetyczny Jersey, który zajmie się ochroną linii lub jej odłączeniem 
 • B: posługiwać się tylko drewnianymi drabinami w pobliżu 
 • C: upewnić się, ze nikt nie posługuje się elektronarzędziami w pobliżu linii

Answer: A

Definition: Może nastąpić przeskok ładunku między linią napowietrzną a przewodnikami, takimi jak słupy rusztowań lub metalowe drabiny. Zakład Energetyczny Jersey powinien zostać natychmiast powiadomiony, jeśli prace maja być prowadzone w pobliżu jakiejkolwiek napowietrznej linii głównej

Co należy zrobić, aby zmniejszyć zagrożenia związane z kablami i przewodami elektrycznymi?

 • A: umieścić znak „Uwaga, prace z elektrycznością” na terenie 
 • B: chronić je przed uszkodzeniami i upewnić się, że przedłużacze są całkowicie rozwinięte
 • C: przekazać każdemu w rejonie, by byli ostrożni

Answer: B

Definition: Kable elektryczne należy albo omijać z zachowaniem bezpieczeństwa albo chronić je przed uszkodzeniem

Z kim należy się kontaktować w celu ustalenia, czy na terenie w pobliżu placu robót nie ma ułożonych podziemnych instalacji kablowych ?

 • A: Wydział Planowania
 • B: Zakład Energetyczny na Jersey
 • C: Inspektorat BHP

Answer: B

Definition: Przed rozpoczęciem wykopów należy skontaktować się z Zakładem Energetycznym na Jersey o udostępnienie szczegółów lokalizacji kabli w danych miejscach

Z kim należy się kontaktować w celu ustalenia, czy na terenie w pobliżu placu robót nie ma ułożo-nych rur gazowych? 

 • A: Zakład Gazowniczy na Jersey 
 • B: Wydział Infrastruktury
 • C: Wydział Kontroli Budynkow

Answer: A

Definition: Przed rozpoczęciem wykopów należy skontaktować się z Zakładem Gazowniczym na Jersey o udostępnienie szczegółów lokalizacji mediów gazowych w danych miejscach.

Co w pierwszym rzędzie należy uzyskać przed rozpoczęciem wyburzania budynku?

 • A: zaświadczenie odłączenia z Zakładu Energetycznego na Jersey
 • B: zezwolenie od lokalnych władz
 • C: zgodę właściciela

Answer: A

Definition: Należy otrzymać zaświadczenie o odłączeniu z Zakładu Energetycznego na Jersey przed rozpoczęciem wyburzania budynku

Co w pierwszym rzędzie należy zrobić, by sprawdzić, czy media przebiegają zgodnie z ich oddaniem na planach?

 • A: wykorzystać wykrywacz mediów z generatorem sygnałów 
 • B: wykopać otwory koparką dla odszukania miejsc przebiegu mediów
 • C: sprawdzić u Inspektora Drogowego 

Answer: A

Definition: Po otrzymaniu planów od stosownego organu położenie przebiegu mediów można wstępnie sprawdzić wykorzystując do tego wykrywacz z generatorem sygnałów

Jak blisko aktywnego ciągu gazowego może pracować koparka? 

 • A: 2 metry
 • B: 200 mm
 • C: 500 mm 

Answer: C

Definition: Koparki nie mogą pracować bliżej niż 500 mm od przebiegu medium gazowego 

Jeżeli zachodzi obawa, że przewód gazowy mógł zostać uderzony, to…

 • A: należy odczekać 2 minuty i prowadzić dalej roboty, jeśli nie czuć gazu
 • B: zapalić zapałkę dla sprawdzenia którędy ulatnia się gaz 
 • C: przerwać pracę, opuścić rejon i natychmiast poinformować kierownika robót

Answer: C

Definition: praca winna zostać przerwana, rejon opuszczony, a o wszelkich uszkodzenie gazociągu należy natychmiast informować kierownika robót

Jeżeli zachodzi obawa, że podziemna instalacja elektryczna mogła zostać uszkodzona, to…

 • A: przerwać pracę, natychmiast poinformować kierownika robót
 • B: zgłaszać tylko, gdy widać iskrzenie pochodzące z miejsca uszkodzonego
 • C: zgłosić na koniec zmiany roboczej kierownikowi robót 

Answer: A

Definition: Praca powinna zostać przerwana, a o wszelkich uszkodzeniach instalacji elektrycznej należy natychmiast informować kierownika robót

Jak często operator powinien sprawdzać sprzęt zasilany 110 V?

 • A: przed każdym użyciem
 • B: raz w tygodniu
 • C: raz w miesiącu

Answer: A

Definition: Sprzęt elektryczny o napięciu roboczym 110V powinien być sprawdzany pod kątem ewentualnych uszkodzeń, osłon i elementów bezpieczeństwa.

Gdzie winny być przechowywane butle z gazem płynnym (LPG)?

 • A: w pewnym dobrze wentylowanym i bezpiecznym pomieszczeniu na wolnym powietrzu na stabilnym twardym podłożu
 • B: w biurze na terenie robót
 • C: w zamkniętej szopie

Answer: A

Definition: Butle z gazem LPG zawierają gaz pod ciśnieniem. Aby mieć pewność, że wyciek gazu zostanie rozproszony, butle należy składować w miejscach zabezpieczonych dobrze wentylowanych na wolnym powietrzu i na stabilnym twardym podłożu

Kiedy należy zakręcać butle z gazem płynnym (LPG)?

 • A: pod koniec dnia
 • B: gdy butla zostanie opróżniona
 • C: gdy nie jest w użyciu

Answer: C

Definition: aby zminimalizować potencjalne wycieki, butle z gazem płynnym należy zawsze zakręcać, gdy nie są wykorzystywane

Co należy zrobić, gdy zachodzi podejrzenie wycieku gazu z butli?

 • A: przestać korzystać z niej i bezzwłocznie poinformować kierownika robót lub pracodawcę
 • B: przestać korzystać z niej i odstawić do magazynu
 • C: sprawdzić miejsce wycieku otwartym ogniem

Answer: A

Definition: jeżeli pojawią się podejrzenia, że butla może być nieszczelna, należy przestać korzystać z niej i bezzwłocznie poinformować kierownika robót lub pracodawcę - w zależności od tego, który jest odpowiedzialny za sprzęt

Hałas (Noise)

Przepisy o sprzęcie ochrony osobistej (Jersey) z roku 2002 wymagają… 

 • A: noszenia sprzętu ochrony słuchu w przypadku przebywania w pobliżu miejsc, w których prowadzone są prace emitujące wysokie natężenie hałasu
 • B: noszenia sprzętu ochrony słuchu przy temperaturach poniżej 10°C 
 • C: noszenia sprzętu ochrony słuchu przez cały czas 

Answer: A

Definition: Sprzęt ochrony słuchu musi być noszony, gdy hałas w miejscu pracy jest duży 

Sprzęt ochrony osobistej jest pierwszą linią obrony przed wysokim natężeniem hałasu? 

 • A: prawdziwe 
 • B: fałszywe
 • C: tylko wtedy, gdy jest to nakazane przepisami regulaminu miejsca 

Answer: B

Definition: W pierwszy rzędzie należy rozważać eliminację i ograniczanie hałasu u źródeł 

Jakie poziomy natężenia hałasu są uważane za powodujące powstawanie problemów ze słuchem? 

 • A: jeżeli do rozmowy z drugą osobą w odległości 2 metrów trzeba zmuszać się do krzyku
 • B: jeżeli nie można usłyszeć, co mówi druga osoba z odległości 5 metrów 
 • C: przy poziomie natężenia dźwięku równym 75 db (A) z odległości 1 metra 

Answer: A

Definition: Zasadniczo, jeśli musisz krzyczeć aby zostać zrozumianym ponad poziomem hałasu w tle, poziom hałasu jest wystarczająco wysoki, aby powodować problemy

Co wstępnie należy uczynić, by mieć kontrolę nad natężeniem hałasu? 

 • A: prowadzić prace emitujące hałas między godzinami 8.00 a 9.00, kiedy na terenie panuje ci-sza 
 • B: ocenę natężenia hałasu powinna przeprowadzić osoba kompetentna i powinny zostać podjęte środki w celu zmniejszenia hałasu u źródła
 • C: pracownicy powinni otrzymać darmowy sprzęt ochrony słuchu 

Answer: B

Definition: Ocenę natężenia hałasu powinna wykonać osoba kompetentna w celu ustalenia wielkości problemu oraz do ustalenia, czy poziomy hałasu można obniżyć u źródła

Noszenie odpowiedniego sprzętu ochrony słuchu… 

 • A: pomaga kontrolować ryzyko narastania utraty słuchu spowodowanej hałasem
 • B: jest ustawowo obowiązkowe na wszystkich placach budów na Jersey 
 • C: poprawia słuch 

Answer: A

Definition: Ochrona słuchu, która zapewnia ochronę przed rodzajem wytwarzanego hałasu, pomoże zapobiegać utracie słuchu spowodowanej hałasem

Które z poniższych jest zaakceptowaną metodą ochrony słuchu? 

 • A: wkładki z watą 
 • B: zatyczki douszne
 • C: słuchawki 

Answer: B

Definition: Zatyczki douszne zaprojektowane z myślą obniżania poziomów hałasu są przyjętą metodą ochrony słuchu

Co jest głównym zagrożeniem w przypadku ciągłej pracy w nadmiernie hałaśliwym środowisku? 

 • A: niższa wydajność 
 • B: długotrwała utrata słuchu
 • C: bóle głowy 

Answer: B

Definition: Długotrwała utrata słuchu

Kiedy należy używać środków ochrony słuchu? 

 • A: kiedy natężenie hałasu przekracza 50 db (A) 
 • B: kiedy stoi się w odległości 3 metrów od pracy wytwarzającej hałas 
 • C: kiedy tak zostanie ustalone w ocenie ryzyka

Answer: C

Definition: Od pracodawców wymaga się określania zasad oceny ryzyka wystąpienia hałasu, który narzuca wymóg użycia środków ochrony słuchu 

Kto jest w stanie przeprowadzić ocenę hałasu?

 • A: Kompetentna, przeszkolona osoba
 • B: Każdy z miernikiem hałasu
 • C: Kierownik budowy

Answer: A

Definition: Oceny hałasu muszą dokonywać przeszkolone i kompetentne osoby.

W przypadku uznania, że sprzęt wydziela nadmierny hałas, należy… 

 • A: zgłosić fakt Inspektoratowi BHP 
 • B: zgłosić fakt kierownikowi robót
 • C: upewnić się, że używa się właściwego sprzętu ochrony słuchu, który pozwoli na bezpieczne prowadzenie prac

Answer: B

Definition: Wszelkie zauważone wątpliwości należy zgłaszać kierownikowi robót

Transport w miejscu pracy (Workplace Transport)

Które z podanych poniżej jest prawdziwe, jeżeli chodzi o wykorzystanie pojazdów mechanicznych na placu budowy? 

 • A: wiek co najmniej 21 lat 
 • B: przeszkolenie, kompetencje i upoważnienie do używania pojazdów
 • C: posiadanie prawa jazdy wydanego w Wielkiej Brytanii lub na Jersey 

Answer: B

Definition: pojazdy na dolnym placu budowy muszą być prowadzone przez osoby przeszkolone, oce-nione jak kompetentne i posiadające upoważnienie 

Które z Przyjętego Kodeksu Postępowania ma zastosowanie do wykorzystania teleskopowych prze-nośników oraz terenowych wózków widłowych na placach budów? 

 • A: Kodeks Drogowy 
 • B: Kodeks bezpiecznego wykorzystania wózków widłowych
 • C: zasady korzystania z ekranowych urządzeń monitorujących 

Answer: B

Definition: Kodeks bezpiecznego wykorzystania wózków widłowych 

Kto powinien znajdować się jak najdalej od pojazdów przemieszczających się po placu budowy? 

 • A: kierownik robót 
 • B: piesi
 • C: osoby w wieku poniżej 21 lat 

Answer: B

Definition: gdzie tylko możliwe, piesi powinni być odseparowani od ruchu pojazdów 

Co należy zrobić, by zminimalizować ruch wsteczny pojazdów 

 • A: wprowadzić zasadę ruchu jednokierunkowego wszędzie tam, gdzie możliwe
 • B: pozwalać na wjazd pojazdów na plac budowy między 7.30 a 9.00 
 • C: wykorzystywać tylko takie pojazdy, z których kierujący ma niczym nie zasłonięty widok wstecz 

Answer: A

Definition: plan organizacji ruchu na placu budowy powinien zapewniać tam, gdzie tylko możliwe, za-sadę ruchu jednokierunkowego 

Co zrobić, by usprawnić ostrzeganie pieszych przy wstecznym ruchu pojazdów 

 • A: używać sygnalizacji akustycznej oraz zgodnie ze wskazaniami płynącymi z oceny ryzyka sygna-listę
 • B: nakazać, by kierujący krzykiem ostrzegał 
 • C: włączyć światła 

Answer: A

Definition: zastosowanie sygnalizacji akustycznej może pomóc ostrzegać pieszych znajdujących się w pobliżu ciągu ruchu pojazdów 

Jaki może być efekt, gdy pojazdy poruszające się po placu budowy, będą miały niedopompowane ogumienie? 

 • A: maszyny mogą nie być stabilne
 • B: maszyny nie będą mogły się poruszać szybko 
 • C: maszyny będą zużywały więcej paliwa 

Answer: A

Definition: niedopompowane ogumienie może doprowadzić do destabilizacji maszyn 

W jakich okolicznościach pojazdy na placu budowy mogą przewozić pasażerów? 

 • A: kiedy zostało wydane stosowne pozwolenie 
 • B: jeżeli pojazdy posiadają stosowne siedzenia
 • C: gdy nie poruszają się po drogach publicznych 

Answer: B

Definition: pasażerowie mogą być przewożeni tylko wtedy, jeżeli pojazdy posiadają stosowne siedzenia 

Dlaczego na terenie placu budowy należy ustanowić ciągi ruchu pojazdów? 

 • A: by zapewnić bezpieczne przemieszczanie się ludzi i pojazdów po terenie
 • B: by wywołać wrażenie na kliencie pojawiającym się na placu budowy 
 • C: w przypadku, gdy jest więcej niż 10 pojazdów jednocześnie na placu budowy 

Answer: A

Definition: Ważne jest, by ruch pieszych i pojazdów był rozdzielony 

Co można uczynić, by pomóc kierowcom podczas cofania pojazdów w miejscach, gdzie widoczność jest ograniczona? 

 • A: ustawić znaki ostrzegające o ograniczonej widoczności 
 • B: ograniczyć cofanie pojazdów do określonej pory dnia 
 • C: postawić przeszkolonego sygnalistę, który będzie pomagał kierującemu

Answer: C

Definition: tam, gdzie widoczność jest ograniczona, należy zapewnić obecność przeszkolonego sygnali-sty, który będzie pomagał kierującemu w manewrowaniu wstecz 

Co można uczynić, by zapobiec wypadaniu materiałów z ciężarówek poruszających się po placu bu-dowy? 

 • A: upewnić się, że na szczycie ciężarówki znajdować się będzie osoba utrzymująca materiały w miejscu 
 • B: upewnić się, ze materiał został poprawnie zabezpieczony
 • C: umieścić deski na tyle ciężarówki 

Answer: B

Definition: jest to obowiązkiem kierowcy ciężarówki, by materiały przewożone były umocowane w bezpieczny sposób 

Odzież ochronna - PPE (Personal Protective Equipment)

Przepisy (sprzęt ochrony osobistej) (Jersey) 2002 r. w budownictwie wyszczególniają: 

 • A: …wymogi użycia sprzętu ochrony osobistej na placach budów  
 • B: …wymogi używania ręcznego sprzętu na placach budów 
 • C: …wymogi używania osobistego sprzętu audio na placach budów 

Answer: A

Definition: przepisy te regulują zasady użycia sprzętu ochrony osobistej na placach budów 

Gdzie istnieje obowiązek ustawowy noszenia sprzętu ochrony głowy? 

 • A: na placach budów, gdzie istnieje ryzyko urazów głowy inne niż spowodowane przewróce-niem się  
 • B: na dużych placach budów 
 • C: na placach budów, na których pracuje więcej niż 5 robotników budowlanych 

Answer: A

Definition: ustawowo ochrony głowy wymagają te sytuacje, w których zachodzi niebezpieczeństwo urazów głowy ze strony spadających przedmiotów lub uderzenia głową o przeszkodę 

Które z poniższych nie są sprzętem ochrony osobistej? 

 • A: kask 
 • B: okulary przeciwsłoneczne  
 • C: okulary ochronne 

Answer: B

Definition: okulary przeciwsłoneczne nie znajdują się na ustawowym wykazie sprzętu ochrony osobi-stej wyszczególnionym w przepisach (sprzęt ochrony osobistej) (Jersey) 2002 r. w budownictwie 

Co należy wykonać, by ustalić, czy zachodzi konieczność użycia sprzętu ochrony osobistej? 

 • A: ocena ryzyka  
 • B: sprawdzenie, czy sprzęt ochrony osobistej znajduje się w miejscach dostępnych na placu bu-dowy 
 • C: przegląd liczby zatrudnionych robotników budowlanych na placu budowy 

Answer: A

Definition: w celu ustalenia, czy zachodzi konieczność użycia sprzętu ochrony osobistej na placu bu-dowy, należy przeprowadzić ocenę ryzyka 

Wymaga się, by pracodawcy zaopatrywali pracowników w sprzęt ochrony osobistej określonym w wyniku przeprowadzonej oceny ryzyk 

 • A: prawdziwe  
 • B: fałszywe 
 • C: jeżeli pracownik zatrudniony jest dłużej niż 2 tygodnie 

Answer: A

Definition: Wymaga się, by pracodawcy zaopatrywali pracowników w sprzęt ochrony osobistej okre-ślonym w wyniku przeprowadzonej oceny ryzyk w zakresie prac, jakie mają być wykonane 

W jaki sposób należy uświadamiać pracowników o celu stosowania sprzętu ochrony osobistej? 

 • A: zaznajamiając się z instrukcjami przedstawionymi przez dostawców sprzętu 
 • B: przez pracodawców, którzy przedstawią takie informacje, instrukcje i szkolenia, jakie będą potrzebne  
 • C: umieszczając plakaty z przepisami na ścianie biura kierownika robót 

Answer: B

Definition: Wymaga się, by pracodawcy przedstawili pracownikom takie informacje, instrukcje i szko-lenia, jakie będą potrzebne w zakresie posługiwania się sprzętem ochrony osobistej, jaki jest im do-starczony 

Jeżeli kask ma niesprawny pasek mocujący? 

 • A: · pracy się nie przerywa; nie ma potrzeby, by kask posiadał pasek podbródkowy 
 • B: · zamienić się z kolegą 
 • C: · należy zgłosić kierownikowi robót i prosić o wymianę kasku i pozbycie się paska

Answer: C

Definition: należy zabrać kask do kierownika robót i poprosić o wymianę; pozwoli to zachować zgod-ność z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

Kiedy należy ubierać sprzęt ochrony osobistej? 

 • A: gdy na placu budowy znajduje się kierownik robót 
 • B: kiedy zostanie wydane takie polecenie wyszczególnione w szczegółowej ocenie ryzyka 
 • C: gdy na terenie placu budowy znajduje się więcej niż 5 robotników budowlanych 

Answer: B

Definition: pracowników należy powiadomić o wymogach noszenia sprzętu ochrony osobistej na te-renie placu budowy 

Obuwie zaopatrzone w czubki chronione… 

 • A: zapewni ochronę nóg  
 • B: musi być wymieniane co 8 miesięcy 
 • C: ma być wydane klientowi w pierwszym dniu pracy 

Answer: A

Definition: obuwie zaopatrzone w czubki chronione zapewni ochronę nóg 

Pracownicy są prawnie zobowiązani do noszenia odzieży ochronnej …

 • A: Tylko osoby, które zostały poinstruowane i przeszkolone w zakresie jej noszenia
 • B: Tylko wtedy, gdy uznają to za stosowne
 • C: Na placach budowy, na których jednocześnie pracuje więcej niż 5 pracowników

Answer: A

Definition: Pracownicy są prawnie zobowiązani do noszenia środków ochrony indywidualnej, do których noszenia zostali poinstruowani i przeszkoleni.

Odzież o wysokiej widzialności powinna być noszona… 

 • A: nocą 
 • B: tam, gdzie osoby muszą być szczególnie widoczne przez innych, jeżeli mają pracować w bez-piecznych warunkach  
 • C: na wszystkich placach budów 

Answer: B

Definition: odzież o wysokiej widzialności powinna być noszona tam, gdzie osoby muszą być szczegól-nie widoczne przez innych, w szczególności przez operatorów pojazdów 

Jaką odzież ochroną powinien nosić operator gwoździarki? 

 • A: okulary odporne na pęknięcie  
 • B: kurtkę o wysokiej widoczności 
 • C: respirator 

Answer: A

Definition: należy stosować okulary ochronne odpowiednie do charakteru wykonywanej pracy 

Co należy brać pod uwagę wybierając respirator? 

 • A: cenę 
 • B: rodzaj jaki jest dostępny w sklepie 
 • C: jak respirator będzie służył osobie i czy jest to właściwy typ odpowiadający zadaniu

Answer: C

Definition: ważne jest, by respirator zapewniał wymaganą ochronę; musi on pasować pracownikowi i być odpowiedniego rodzaju 

Jeżeli podczas oceny ryzyka okaże się, że potrzebnych jest więcej niż jeden tylko rodzaj ochrony osobistej, wówczas koniecznym będzie… 

 • A: sprawdzenia, czy odpowiednie elementy pasują do siebie  
 • B: zakładać tylko ten element sprzętu ochrony osobistej, który chroni przed największym zagro-żeniem 
 • C: upewnić się, że osoba, która będzie nosiła sprzęt, jest ogolona 

Answer: A

Definition: aby zapewnić właściwą ochronę tam, gdzie wymagane jest stosowanie więcej niż jednego elementu sprzętu ochrony osobistej, elementy muszą ze sobą pasować 

Czy właściwe okulary ochronne mogą zapewnić ochronę oczu przed rozpryskami substancji che-micznych? 

 • A: tak  
 • B: nie 
 • C: tylko gdy substancja chemiczna nie jest kwasem 

Answer: A

Definition: niektóre rodzaje okularów ochronny zaprojektowano, by chroniły przez rozpryskami sub-stancji chemicznych 

Sprzęt ochrony osobistej oddany pracownikowi powinien być… 

 • A: regularnie czyszczony i utrzymywany w stanie właściwym  
 • B: raz w miesiącu sprawdzany przez kierownika robót 
 • C: wyrzucany na koniec dnia 

Answer: A

Definition: wymaga się należytego obchodzenia się i czyszczenia regularnego 

Jeżeli kask został zniszczony, należy… 

 • A: zgłosić pracodawcy, zamienić na nowy i zniszczyć uszkodzony  
 • B: dalej nosić, jeżeli wgłębienie nie jest większe niż 5 mm 
 • C: wymienić, jeśli był uszkodzony więcej niż jeden raz 

Answer: A

Definition: każde uszkodzenie kasku może mieć wpływ na jego integralność. Uszkodzenia należy zgła-szać pracodawcy 

Dlaczego należy nosić sprzęt ochrony osobistej na placu budowy? 

 • A: ponieważ nie da się zapobiec wszystkim zagrożeniom na placu budowy  
 • B: aby poprawić wizerunek pracowników budowlanych 
 • C: by mieć pewność, ze kierownik nie każe zatrzymać robót 

Answer: A

Definition: z uwagi na rodzaj praco prowadzonych na placu budowy nie da się zapobiec wszystkim zagrożeniom 

Pracownicy samozatrudnieni są wyłączeni spod obowiązku noszenia sprzętu ochrony osobistej 

 • A: fałszywe  
 • B: prawdziwe 
 • C: tylko, gdy zostali wyznaczeni przez podwykonawców 

Answer: A

Definition: pracownicy samozatrudnieni mają takie same obowiązki ustawowe stosowania sprzętu ochrony osobistej tam, gdzie z oceny ryzyka konieczność taka wynika 

Sprzęt ochrony osobistej ma obowiązek dostarczyć na plac budowy: 

 • A: główny wykonawca 
 • B: pracodawca  
 • C: sami pracownicy 

Answer: B

Definition: pracodawcy zobowiązani są ustawowo do zapewnienia sprzętu ochrony osobistej, jaki należy stosować na placu budowy 

Kontrolowanie szkodliwych substancji (Controlling Harmful Substances)

Jakie jest pierwszy etap kontroli ryzyk pochodzących od substancji niebezpiecznych? 

 • A: zidentyfikować wszystkie substancje potencjalnie stanowiące źródło zagrożenia 
 • B: należy zapoznać się z etykietami na wszystkich wyrobach
 • C: w warunkach zapylenia należy stosować respirator

Answer: A

Definition: Wszystkie potencjalne zagrożenia powinny być identyfikowane jako część pierwszego eta-pu oceny ryzyka 

Jakie substancje są szkodliwe? 

 • A: rozpuszczalniki i farby
 • B: wszystko, co może potencjalnie prowadzić do powstania zagrożenia łącznie z azbestem, oło-wiem, rozpuszczalnikami, farbami, cementem i kurzem
 • C: nowe produkty, które noszą na etykiecie symbol ostrzegawczy 

Answer: B

Definition: Substancją szkodliwą jest wszystko, co może stanowić potencjalne ryzyko wywołania urazu 

Czy substancja szkodliwa może przyjmować wszystkie te formy? Środek chemiczny: wyrób zawiera-jący związek chemiczny, opary, kurz, dym, mgiełka, nanotechnologia, gazy, czynniki biologiczne (mikroby); zarazki wywołujące choroby.

 • A: nie, tylko wyroby zawierające związki chemiczne są niebezpiecznie 
 • B: tak 
 • C: nie, Zarazki, które wywołują choroby, nie mogą być substancją niebezpieczną 

Answer: B

Definition: Substancje szkodliwe mogą przyjmować różne formy, łącznie z tymi wymienionymi w py-taniu 

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat substancji niebezpiecznej, jaka jest stosowana? 

 • A: Sanepid
 • B: umieszczone na pojemniku wyrobu oraz na karcie wyrobu
 • C: dowiadując się od współpracowników

Answer: B

Definition: Od producentów wymaga się, by przedstawiali wystarczające informacje na etykietach. Dodatkowe informacje dostępne są na kartach charakterystyki wyrobu sporządzonej przez producenta

Co można zrobić, by zminimalizować ryzyka stwarzane przez substancje szkodliwe?

 • A: stosować je tylko wtedy, gdy na terenie robót jest niewiele osób 
 • B: upewnić się, czy osoba, która będzie używała wyrów, jest doświadczoną
 • C: użyć innego, mniej szkodliwego produktu 

Answer: C

Definition: Gdzie można, stosować produkty o mniejszej szkodliwości

Jak najbezpieczniej jest rozpoznawać substancje szkodliwe na terenie prowadzonych robót? 

 • A: przeprowadzając ocenę przed rozpoczęciem prac 
 • B: pracując na terenie zachować ostrożność wiedząc, że na tym terenie mogą znajdować się substancje szkodliwe 
 • C: sprawdzając codziennie z rana czujnikiem

Answer: A

Definition: przed rozpoczęciem prac należy dokonać oceny ryzyka wszystkich potencjalnie szkodliwych substancji 

Jak należy prowadzić prace na terenie skażonym

 • A: na Jersey nie ma skażonych terenów 
 • B: upewniając się, że ryzyka zostały zidentyfikowane i podjęto środki ostrożności 
 • C: obmywając koła pojazdów, które opuszczają teren robót 

Answer: B

Definition: należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby upewnić się, że wszystkie ryzyka zostały zidentyfi-kowane oraz zastosowano środki mające na celu przeciwdziałanie lub minimalizację ryzyk

Jakie może powstać zagrożenie dla zdrowia w przypadkach cięcia na gorąco metali pokrytych far-bą? 

 • A: powłoki malarskie mogą zawierać ołów i wytwarzać dym zawierający ołów 
 • B: gorące powietrze z palnika może doprowadzić do powstania wysokich temperatur 
 • C: praca może doprowadzić do dużego zakurzenia

Answer: A

Definition: stare powłoki malarskie mogą zwierać ołów, który wskutek usuwania, może doprowadzić do zagrożeń dla zdrowia 

W jaki sposób praca z materiałami wywołującymi duże zapylenie może być kontrolowana? 

 • A: odgradzając parawanami miejsca prowadzonych prac 
 • B: posługując się narzędziami posiadającymi mechanizmy odprowadzania pyłu, np. próżniowo 
 • C: stosując respiratory 

Answer: B

Definition: przez usuwanie źródeł powstawania zapylenia stosując narzędzia posiadające mechanizmy usuwania pyłu 

Jakie zagrożenie dla zdrowia wywołuje narażenie na azbest 

 • A: może doprowadzić do wysypki 
 • B: może doprowadzić do raka płuc i innych chorób układu oddechowego
 • C: azbest może wywołać zapalenie oskrzeli 

Answer: B

Definition: wdychanie włókien azbestu może doprowadzić do raka płuc i innych chorób układu odde-chowego 

Jakiego rodzaj postaci azbestu są uważane za bezpieczne w użytkowaniu?

 • A: narażenie na wszystkie rodzaje azbestu jest potencjalnie szkodliwe 
 • B: wyroby azbestowo-cementowe 
 • C: wyroby zawierające biały azbest 

Answer: A

Definition: wszystkie rodzaje azbestu wykazują ryzyko uszkodzenia zdrowia

Jakie przepisy ograniczają prowadzenie robót z płytami izolującymi zawierającymi azbest? 

 • A: Ustawa Azbest (licencje) (Jersey) z roku 2008
 • B: Niebezpieczeństwo jest wszędzie (Jersey) Przepisy z 1994 r.
 • C: Gaz w pracy (Jersey) Przepisy z 1972 r

Answer: A

Definition: Ustawa Azbest (licencje) (Jersey) z roku 2008

Co należy zapewnić robotnikom budowlanym prowadzącymi prace z substancjami szkodliwymi? 

 • A: Instrukcje producentów
 • B: dostateczną ilość informacji, instrukcji i przeszkolenia tak, by orientowali się w sposobach zapobiegania ryzykom
 • C: respirator 

Answer: B

Definition: od pracodawców wymaga się prawem zapewnienia takich warunków pracy, by pracownicy dysponowali informacjami, instrukcjami i przeszkoleniem zapewniającym świadomość ryzyk i zasad bezpiecznego prowadzenia robót

Jakie ryzyka pojawiają się podczas pracy z mokrym cementem?

 • A: podrażnienie i wysypka skórna oraz oparzenia wywołane cementem
 • B: narażenie na zimno
 • C: urazy kręgosłupa 

Answer: A

Definition: podrażnienie i wysypka skórna oraz oparzenia wywołane kontaktem z cementem

Jakie jest największe ryzyko, jakie prezentuje korodujący wyrób? 

 • A: powoduj korozję narzędzi 
 • B: wywoła korozję odzieży ochronnej
 • C: spowoduje oparzenia w miejscach, w których skóra będzie wystawiona na działanie 

Answer: C

Definition: spowoduje uszkodzenie skóry

W przypadku znalezienie na terenie nieoznakowanej butelki zwierającej ciecz, należy…? 

 • A: zgłosić fakt przełożonemu 
 • B: umieścić ja ostrożnie w kontenerze na śmieci 
 • C: ostrożnie otworzyć butelkę i węchem sprawdzić, czy ciecz jest rozpoznawalna

Answer: A

Definition: na nieoznakowaną butelkę należy zwrócić uwagę przełożonego 

Co należy zrobić po zakończeniu prac z substancjami niebezpiecznymi? 

 • A: odstawić narzędzia do magazynu
 • B: zmyć dokładnie przez rozpoczęciem spożywania pokarmu lub paleniem tytoniu 
 • C: zgłosić przełożonemu 

Answer: B

Definition: należy zmyć dokładnie po skończonej pracy z substancjami niebezpiecznymi i nie spożywać pokarmów ani palić tytoniu wcześniej

Co należy zrobić, jak się poczuło niezdrowo po pracy z substancjami niebezpiecznymi ? 

 • A: zrobić przerwę przed rozpoczęciem następnej pracy 
 • B: zgłosić przełożonemu 
 • C: wypić mleka 

Answer: B

Definition: fakt poczucia się źle może sygnalizować, że środki ochrony nie działają. Należy złosić prze-łożonemu 

Podrażnieniom skóry i wysypce można zapobiec … 

 • A: nosząc odpowiednie rękawice i fartuchy 
 • B: dokładnym umyciem się przed rozpoczęciem prac 
 • C: nałożenie warstwy kremu do skóry

Answer: A

Definition: Podrażnień skóry i wysypki najlepiej unikać stosując sprzęt ochrony osobistej

Co należy robić, by zminimalizować stopień zadymienia w miejscu prowadzonych robót? 

 • A: zapewnić właściwą wentylację otwierając okna i drzwi 
 • B: przestać palić tytoń 
 • C: zapewnić odpowiedni poziom oświetlenia tak, by dym był widoczny

Answer: A

Definition: usprawnienia ogólnej wentylacji miejsca wykonywania pracy mogą pomóc obniżyć wielko-ści gromadzonych dymów 

Obsługa ręczna (Manual Handling)

Co jest najczęstszą przyczyną urazów u pracowników budowlanych? 

 • A: urazy mięśniowo kostne łącznie z pracami fizycznymi
 • B: upadki z wysokości
 • C: uderzenie przejeżdżającym pojazdem

Answer: A

Definition: urazy powstałe wskutek naruszenia kośćca lub mięśni również podczas prac fizycznych są najczęściej zgłaszanymi przypadkami urazów u robotników budowlanych

Wybór lżejszych materiałów w projektowaniu budynków może pomóc w zmniejszeniu niebezpie-czeństw związanych z urazami powstałym podczas wykonywania prac fizycznych 

 • A: prawdziwe
 • B: tylko, gdy pracownicy mają 45 lat lub więcej 
 • C: fałszywe 

Answer: A

Definition: wybór lżejszych materiałów w projektowaniu budynków może pomóc w zmniejszeniu niebezpieczeństw związanych z urazami powstałym podczas wykonywania prac fizycznych 

Kto jest najbardziej narażony na urazy podczas prac fizycznych? 

 • A: kierownicy robót 
 • B: murarze
 • C: elektrycy 

Answer: B

Definition: zawody, w który występuje dużo czynności powtarzających się i polegających na podno-szeniu ciężkich przedmiotów, są najbardziej narażone na powstanie urazów 

Co można zrobić, by ograniczyć ryzyka urazów powstałych podczas wykonywania prac fizycznych? 

 • A: ustawiać rzeczy ostrożnie 
 • B: posługując się mechanicznymi i niemechanicznymi środkami usprawniającymi pracę
 • C: podnosząc je powoli 

Answer: B

Definition: posługując się mechanicznymi i niemechanicznymi środkami usprawniającymi pracę fi-zyczną 

Co może pomóc w obniżeniu zagrożeń w pracach fizycznych?

 • A: unikać podwójnych ruchów (tzn. przenosić ciężkie [przedmioty kilkukrotnie)
 • B: dostarczyć wszystkie materiały na teren prowadzonych robót
 • C: zapewnienie regularnych dostaw

Answer: A

Definition: minimalizacja powtarzanych ruchów przy podnoszeniu obniża niebezpieczeństwo powsta-nia urazów związanych z wykonywaniem prac fizycznych

Kiedy nie można uniknąć podnoszenia, w jaki sposób pracodawca może zapewnić bezpieczne podnoszenie przedmiotów przez pracowników? 

 • A: upewnić się, czy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie wykonywania prac fizycznych
 • B: upewnić się, że pracownicy zapoznali się z instrukcjami 
 • C: sprawdzić, czy pracownicy sprawdzają opakowania pod kątem obecności znaku informujące-go o ciężkiej zawartości 

Answer: A

Definition: pracodawca powinien zapewnić właściwe szkolenie pracownikom, którzy noszą ciężary 

Jeżeli przychodzi do poniesienia czegoś, przed próbą uniesienia należy: 

 • A: oszacować wagę
 • B: nosić odpowiednie rękawice 
 • C: oddychać głęboko 

Answer: A

Definition: ważne jest, by wszystkie czynności polegające na podnoszeniu przedmiotów zostały wcze-śniej właściwie oszacowane 

Jaka jest maksymalna waga przedmiotu, jaki może unieść mężczyzna? 

 • A: 25 kg 
 • B: 40kg 
 • C: Zależy od indywidualnych cech osobowych i w jaki sposób przedmiot może zostać uniesiony

Answer: C

Definition: maksymalna waga, jaka może być dźwignięta powinna zostać oszacowana na podstawie uważnego oglądu 

Kiedy można użyć ręcznych udogodnień dźwigowych takich, jak wciągnik wielokrążkowy, taczki, itp.?

 • A: tam, gdzie tylko możliwe
 • B: jeżeli praca nie przebiega pod presją czasu
 • C: kiedy inni pracownicy nie patrzą

Answer: A

Definition: Udogodnienia dźwigowe mogą pomniejszyć ryzyko urazów podczas wykonywania prac fizycznych

Jeżeli nie da się uniknąć przenoszenia przedmiotów, co jeszcze należy wziąć pod uwagę? 

 • A: czy na terenie znajduje się dostateczna liczba pracowników, którzy mogliby służyć pomocą 
 • B: czy przedmiotów nie da się przenieść mechanicznie lub urządzeniem dźwigowym
 • C: czy przedmiotów nie da się pozostawić do następnej zmiany 

Answer: B

Definition: jeżeli nie da się uniknąć przenoszenia przedmiotów, należy rozważyć kwestię wykorzysta-nia udogodnień dźwigowych przed rozpoczęciem prac fizycznych 

Jakie rejony są najbardziej podatne na urazy podczas dźwigania? 

 • A: kostki 
 • B: ręce 
 • C: kręgosłup

Answer: C

Definition: plecy są najbardziej wrażliwym rejonem ciała ludzkiego podatnego na urazy 

Co należy zrobić, jeżeli przedmiot jest zbyt ciężki, by go unieść? 

 • A: popychać go po podłożu 
 • B: poinformować kierownika robót
 • C: niech podnosi ktoś inny 

Answer: B

Definition: należy w takim wypadku poinformować kierownika robót, że przedmiot jest zbyt ciężki, by go podnieść 

Dlaczego ważne jest, by każdy wypadek przy pracach fizycznych był zgłaszany? 

 • A: by można było zidentyfikować osobę, która podjęła decyzję na wykonanie pracy w ten spo-sób 
 • B: aby mieć pewność, że można będzie dochodzić odszkodowania 
 • C: tak, by można było się nauczyć i w lepszy sposób kontrolować, a by w efekcie powstrzymać nawracające tego typu wypadki inny

Answer: C

Definition: regularne analizy i prześledzenie przebiegu wypadku i rejestru wypadków pozwoli kierow-nikom na wyciągnięcie nauczki z przeszłości i wprowadzenie lepszej kontroli pozwalającej na obniże-nie prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia wypadku 

Jak można usprawnić ruchy przedmiotów na terenie placu robót? 

 • A: zapewnić ład i porządek na miejscu, brak przeszkód , które by ograniczały ruchy
 • B: przygotować dostawy na popołudnie 
 • C: uważnie ustawiać przedmioty jeden na drugim, by można było więcej materiału przenieść za jedną okazją 

Answer: A

Definition: utrzymanie ładu i porządku na terenie placu pomoże przenosić przedmioty po placu 

Co można zrobić, by usprawnić przenoszenie materiałów po placu za pomocą pojazdów? 

 • A: wybrać doświadczonych kierowców 
 • B: zapewnienie takiej konfiguracji drogi, która pozwoli na dostarczenie materiałów jak najbliżej rejonów wykonywanych prac
 • C: upewnić się, że pojazdy są konserwowane 

Answer: B

Definition: przenoszenie materiałów na terenie placu budowy można ułatwić przez planowanie drogi, która pozwoli na dostarczenie materiałów jak najbliżej rejonów wykonywanych prac 

W przypadku odniesienie kontuzji kręgosłupa podczas dźwigania ciężarów, należy… 

 • A: kontynuować pracę ale powoli tak, by ból ustąpił 
 • B: złościć kierownikowi robót
 • C: przerwać pracę na 15 minut 

Answer: B

Definition: wszelkie urazy należy zgłaszać kierownikowi robót 

W jaki sposób można bezpiecznie przenosić krawężniki uliczne? 

 • A: wykorzystać np. podnośniki podciśnieniowe
 • B: podnosić je może dwóch ludzi 
 • C: nosić obuwie robocze 

Answer: A

Definition: sprzęt służący do podnoszenia może pomóc zmniejszyć niebezpieczeństwo urazów wywo-łanych pracą fizyczną 

Jeżeli przedmiot musi być przesunięty ręcznie, co należy zrobić? 

 • A: zmniejszyć przedmiot lub uczynić go lżejszym i łatwiejszym do przenoszenia
 • B: przenieść je z samego rana 
 • C: sprawdzić informacje na nocie dostawcy 

Answer: A

Definition: podnoszenie przedmiotów można usprawnić pomniejszając przedmioty lub uczynienie go lżejszym i łatwiejszym do przenoszenia 

Jak można bezpiecznie przenieść dachówki na szczyt dachu? 

 • A: posługując się sprzętem mechanicznym, np. podnośnikiem teleskopowym, podnośnika sa-mochodowego lub dźwigu
 • B: używając kubłów 
 • C: przenosząc ręcznie aż na skraj rusztowania 

Answer: A

Definition: podnoszenie przedmiotów można usprawnić pomniejszając przedmioty lub uczynienie go lżejszym i łatwiejszym do przenoszenia 

Co można uczynić, by zmniejszyć ryzyko podczas przenoszenia materiałów po drabinie? 

 • A: posługiwać się tylko drabinami jednobiegowymi 
 • B: wykorzystać przejezdne podesty robocze lub podest na rusztowaniu, na których można pod-nosić przedmioty i pracować bezpiecznie
 • C: przenosząc we dwoje na drabinie 

Answer: B

Definition: podnoszenie przedmiotów można usprawnić stosując podesty robocze jako część bez-piecznego systemu pracy 

Problemy mięśniowo-szkieletowe (Musculoskeletal Problems)

Co jest najczęstszą przyczyną urazów u pracowników budowlanych? 

 • A: urazy mięśniowo kostne łącznie z pracami fizycznymi
 • B: upadki z wysokości
 • C: uderzenie przejeżdżającym pojazdem

Answer: A

Definition: urazy powstałe wskutek naruszenia kośćca lub mięśni również podczas prac fizycznych są najczęściej zgłaszanymi przypadkami urazów u robotników budowlanych

Wybór lżejszych materiałów w projektowaniu budynków może pomóc w zmniejszeniu niebezpie-czeństw związanych z urazami powstałym podczas wykonywania prac fizycznych 

 • A: prawdziwe
 • B: tylko, gdy pracownicy mają 45 lat lub więcej 
 • C: fałszywe 

Answer: A

Definition: wybór lżejszych materiałów w projektowaniu budynków może pomóc w zmniejszeniu niebezpieczeństw związanych z urazami powstałym podczas wykonywania prac fizycznych 

Kto jest najbardziej narażony na urazy podczas prac fizycznych? 

 • A: kierownicy robót 
 • B: murarze
 • C: elektrycy 

Answer: B

Definition: zawody, w który występuje dużo czynności powtarzających się i polegających na podno-szeniu ciężkich przedmiotów, są najbardziej narażone na powstanie urazów 

Co można zrobić, by ograniczyć ryzyka urazów powstałych podczas wykonywania prac fizycznych? 

 • A: ustawiać rzeczy ostrożnie 
 • B: posługując się mechanicznymi i niemechanicznymi środkami usprawniającymi pracę PRA-WIDŁOWO 
 • C: podnosząc je powoli 

Answer: B

Definition: posługując się mechanicznymi i niemechanicznymi środkami usprawniającymi pracę fi-zyczną 

Co może pomóc w obniżeniu zagrożeń w pracach fizycznych?

 • A: unikać podwójnych ruchów (tzn. przenosić ciężkie [przedmioty kilkukrotnie)
 • B: dostarczyć wszystkie materiały na teren prowadzonych robót
 • C: zapewnienie regularnych dostaw

Answer: A

Definition: minimalizacja powtarzanych ruchów przy podnoszeniu obniża niebezpieczeństwo powsta-nia urazów związanych z wykonywaniem prac fizycznych

Kiedy nie można uniknąć podnoszenia, w jaki sposób pracodawca może zapewnić bezpieczne podnoszenie przedmiotów przez pracowników? 

 • A: upewnić się, czy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie wykonywania prac fizycznych
 • B: upewnić się, że pracownicy zapoznali się z instrukcjami 
 • C: sprawdzić, czy pracownicy sprawdzają opakowania pod kątem obecności znaku informujące-go o ciężkiej zawartości 

Answer: A

Definition: pracodawca powinien zapewnić właściwe szkolenie pracownikom, którzy noszą ciężary 

Jeżeli przychodzi do poniesienia czegoś, przed próbą uniesienia należy: 

 • A: oszacować wagę
 • B: nosić odpowiednie rękawice 
 • C: oddychać głęboko 

Answer: A

Definition: ważne jest, by wszystkie czynności polegające na podnoszeniu przedmiotów zostały wcze-śniej właściwie oszacowane 

Jaka jest maksymalna waga przedmiotu, jaki może unieść mężczyzna? 

 • A: 25 kg 
 • B: 40kg 
 • C: Zależy od indywidualnych cech osobowych i w jaki sposób przedmiot może zostać uniesiony

Answer: C

Definition: maksymalna waga, jaka może być dźwignięta powinna zostać oszacowana na podstawie uważnego oglądu 

Kiedy można użyć ręcznych udogodnień dźwigowych takich, jak wciągnik wielokrążkowy, taczki, itp.?

 • A: tam, gdzie tylko możliwe
 • B: jeżeli praca nie przebiega pod presją czasu
 • C: kiedy inni pracownicy nie patrzą

Answer: A

Definition: Udogodnienia dźwigowe mogą pomniejszyć ryzyko urazów podczas wykonywania prac fizycznych

Jeżeli nie da się uniknąć przenoszenia przedmiotów, co jeszcze należy wziąć pod uwagę? 

 • A: czy na terenie znajduje się dostateczna liczba pracowników, którzy mogliby służyć pomocą 
 • B: czy przedmiotów nie da się przenieść mechanicznie lub urządzeniem dźwigowym
 • C: czy przedmiotów nie da się pozostawić do następnej zmiany 

Answer: B

Definition: jeżeli nie da się uniknąć przenoszenia przedmiotów, należy rozważyć kwestię wykorzysta-nia udogodnień dźwigowych przed rozpoczęciem prac fizycznych 

Jakie rejony są najbardziej podatne na urazy podczas dźwigania? 

 • A: kostki 
 • B: ręce 
 • C: kręgosłup

Answer: C

Definition: plecy są najbardziej wrażliwym rejonem ciała ludzkiego podatnego na urazy 

Co należy zrobić, jeżeli przedmiot jest zbyt ciężki, by go unieść? 

 • A: popychać go po podłożu 
 • B: poinformować kierownika robót
 • C: niech podnosi ktoś inny 

Answer: B

Definition: należy w takim wypadku poinformować kierownika robót, że przedmiot jest zbyt ciężki, by go podnieść 

Dlaczego ważne jest, by każdy wypadek przy pracach fizycznych był zgłaszany? 

 • A: by można było zidentyfikować osobę, która podjęła decyzję na wykonanie pracy w ten spo-sób 
 • B: aby mieć pewność, że można będzie dochodzić odszkodowania 
 • C: tak, by można było się nauczyć i w lepszy sposób kontrolować, a by w efekcie powstrzymać nawracające tego typu wypadki inny

Answer: C

Definition: regularne analizy i prześledzenie przebiegu wypadku i rejestru wypadków pozwoli kierow-nikom na wyciągnięcie nauczki z przeszłości i wprowadzenie lepszej kontroli pozwalającej na obniże-nie prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia wypadku 

Jak można usprawnić ruchy przedmiotów na terenie placu robót? 

 • A: zapewnić ład i porządek na miejscu, brak przeszkód , które by ograniczały ruchy
 • B: przygotować dostawy na popołudnie 
 • C: uważnie ustawiać przedmioty jeden na drugim, by można było więcej materiału przenieść za jedną okazją 

Answer: A

Definition: utrzymanie ładu i porządku na terenie placu pomoże przenosić przedmioty po placu 

Co można zrobić, by usprawnić przenoszenie materiałów po placu za pomocą pojazdów? 

 • A: wybrać doświadczonych kierowców 
 • B: zapewnienie takiej konfiguracji drogi, która pozwoli na dostarczenie materiałów jak najbliżej rejonów wykonywanych prac
 • C: upewnić się, że pojazdy są konserwowane 

Answer: B

Definition: przenoszenie materiałów na terenie placu budowy można ułatwić przez planowanie drogi, która pozwoli na dostarczenie materiałów jak najbliżej rejonów wykonywanych prac 

W przypadku odniesienie kontuzji kręgosłupa podczas dźwigania ciężarów, należy… 

 • A: kontynuować pracę ale powoli tak, by ból ustąpił 
 • B: złościć kierownikowi robót
 • C: przerwać pracę na 15 minut 

Answer: B

Definition: wszelkie urazy należy zgłaszać kierownikowi robót 

W jaki sposób można bezpiecznie przenosić krawężniki uliczne? 

 • A: wykorzystać np. podnośniki podciśnieniowe
 • B: podnosić je może dwóch ludzi 
 • C: nosić obuwie robocze 

Answer: A

Definition: sprzęt służący do podnoszenia może pomóc zmniejszyć niebezpieczeństwo urazów wywo-łanych pracą fizyczną 

Jeżeli przedmiot musi być przesunięty ręcznie, co należy zrobić? 

 • A: zmniejszyć przedmiot lub uczynić go lżejszym i łatwiejszym do przenoszenia
 • B: przenieść je z samego rana 
 • C: sprawdzić informacje na nocie dostawcy 

Answer: A

Definition: podnoszenie przedmiotów można usprawnić pomniejszając przedmioty lub uczynienie go lżejszym i łatwiejszym do przenoszenia 

Jak można bezpiecznie przenieść dachówki na szczyt dachu? 

 • A: posługując się sprzętem mechanicznym, np. podnośnikiem teleskopowym, podnośnika sa-mochodowego lub dźwigu
 • B: używając kubłów 
 • C: przenosząc ręcznie aż na skraj rusztowania 

Answer: A

Definition: podnoszenie przedmiotów można usprawnić pomniejszając przedmioty lub uczynienie go lżejszym i łatwiejszym do przenoszenia 

Co można uczynić, by zmniejszyć ryzyko podczas przenoszenia materiałów po drabinie? 

 • A: posługiwać się tylko drabinami jednobiegowymi 
 • B: wykorzystać przejezdne podesty robocze lub podest na rusztowaniu, na których można pod-nosić przedmioty i pracować bezpiecznie
 • C: przenosząc we dwoje na drabinie 

Answer: B

Definition: podnoszenie przedmiotów można usprawnić stosując podesty robocze jako część bez-piecznego systemu pracy 

Nadzór i monitorowanie zdrowia (Health Surveillance and Monitoring)

Jaki jest cel badań lekarskich? 

 • A: sprawdzenie, czy pracownik jest zdolny do wykonywania pracy 
 • B: do sprawdzenia, czy środki ostrożności są skuteczne  
 • C: by się dowiedzieć, czy osoba nosi respirator 

Answer: B

Definition: badania lekarskie prowadzi się w celu sprawdzenia, czy środki ostrożności wprowadzone dla ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia są skuteczne 

Badania lekarskie wymagane są… 

 • A: w przypadku pracowników mających kontakt z azbestem, którzy prowadzą licencjonowane prace związane z usuwaniem azbestu  
 • B: od kierowników robót 
 • C: od elektryków 

Answer: A

Definition: pracownicy prowadzący licencjonowane prace związane z usuwaniem azbestu zobowiązani są do odbycia rocznych badań okresowych 

Badania lekarskie można przeprowadzić, gdy… 

 • A: uważa się, ze granice kontrolne dla substancji niebezpiecznych mogły zostać przekroczone  
 • B: osoba pracująca w kontakcie z substancjami niebezpiecznymi przekroczyła 45 lat 
 • C: więcej niż dwie osoby zostały narażone na działanie substancji niebezpiecznej 

Answer: A

Definition: Badanie lekarskie należy przeprowadzić, gdy uważa się, ze granice kontrolne dla substancji niebezpiecznych mogły zostać przekroczone 

Które z poniższych grup robotników budowlanych powinny przejść badania kontrolne? 

 • A: robotnicy budowlani regularnie narażeni na podwyższony poziom hałasu  
 • B: kierowcy ciężarówek w wieku przekraczającym 45 lat 
 • C: robotnicy budowlani w wieku 16-18 lat 

Answer: A

Definition: każdy robotnik budowlany narażony na ciągły podwyższony poziom hałasu powinien zostać ujęty w programie badań kontrolnych 

Jedna grupa robotników budowlanych, którzy powinni przejść badania kontrolne to ci, którzy… 

 • A: są regularnie narażeni na działanie substancji niebezpiecznych  
 • B: pracują średnio 45 godzin lub więcej w tygodniu 
 • C: którzy ukończyli 60 lat życia 

Answer: A

Definition: każdy robotnik budowlany narażony na ciągłe oddziaływanie substancji niebezpiecznych powinien zostać ujęty w programie badań kontrolnych medycznych 

Obecność włókien azbestu w stanie wolnym w powietrzu jest wykonywana przez… 

 • A: stosowanie miernika światła 
 • B: monitorowanie powietrza  
 • C: wykorzystując czujnik gazu 

Answer: B

Definition: wykrycie włókien azbestu w stanie wolnym w powietrzu można jedynie stosując specjali-styczny sprzęt 

Włókna azbestu można zobaczyć w powietrzu 

 • A: fałszywe  
 • B: tylko w świetle halogenowym 
 • C: prawdziwe 

Answer: A

Definition: włókien azbestu nie widać w powietrzu 

Czujnik wielogazowy może wykrywać obecność wszystkich gazów 

 • A: prawdziwe 
 • B: tylko, gdy w powietrzu nie ma tlenu 
 • C: fałszywe; czujnik wielogazowy może wykrywać tylko pewien zakres szczególnych gazów, do monitorowania których został stworzony  

Answer: C

Definition: czujniki gazowe służą do wykrywania tylko tych gazów, do jakich zostały zaprojektowane 

Każdy może posługiwać się czujnikiem gazu 

 • A: fałszywe – tylko osoby przeszkolone i kompetentne mogą obsługiwać czujniki gazu
 • B: prawdziwe – są proste w obsłudze 
 • C: fałszywe – tylko kierownik robót powinien obsługiwać czujniki gazu 

Answer: A

Definition: czujniki gazowe mogą być używane tylko przez osoby przeszkolone i kompetentne 

Azbest można zidentyfikować zwilżając materiał i obserwując barwę włókien 

 • A: fałszywe – obecność azbestu może jedynie potwierdzić specjalistyczne laboratorium
 • B: prawdziwe – rodzaj azbestu, biały, brązowy lub niebieski rozpoznawany jest po barwie włó-kien 
 • C: tylko, gdy wyszkolony analityk spojrzy na materiał 

Answer: A

Definition: obecność azbestu może jedynie potwierdzić specjalistyczne laboratorium 

Bezpieczne systemy pracy (Safe Systems of Work)

Co to jest bezpieczny system pracy? 

 • A: metoda wykonywania pracy, w której ryzyka znajdują się pod kontrolą
 • B: zapewnienie kasków i odzieży ochronnej o wysokiej widoczności wszystkim pracownikom 
 • C: tylko praca w parach 

Answer: A

Definition: Metoda wykonywania pracy, w której ryzyka znajdują się pod kontrolą. Można to osiągnąć w drodze rozważenia warunków pracy poprzez ocenę ryzyka

Kto powinien nadzorować pracę na placu robót? 

 • A: osoba, która pracuje najdłużej 
 • B: osoby, które odbyły właściwe szkolenie i posiadają doświadczenie w wykonywaniu takich prac
 • C: Koordynator BHP 

Answer: B

Definition: Kierownicy muszą być właściwie przeszkoleni i posiadać odpowiednie doświadczenie 

Na co powinien klient zwrócić uwagę odnośnie wykonawcy przed rozpoczęciem robót? 

 • A: ich numer ubezpieczenie społecznego 
 • B: czy są w stanie wykazać swoją kompetencję, wiedzę i doświadczenie we wskazanych dziedzinach
 • C: wyciągi z ich kont bankowych 

Answer: B

Definition: Aby mieć pewność, że roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, bez ryzyka dla zdrowia, należy zasięgnąć opinii co do ich wiedzy, doświadczenia w realizacji prac, jakie będą wykonywali 

Co powinno być zrobione nim wykonawca rozpocznie roboty? 

 • A: zaplanować roboty, ustalić zasady prowadzenia robót w sposób bezpieczny w przypadku ro-bót budowlanych o wysokim ryzyku oraz czy zostały uzgodnione środki bezpieczeństwa
 • B: zaplanować w jakich godzinach plac budowy będzie otwarty każdego dnia, by zapewnić sąsiadom spokój od hałasu 
 • C: mieć pewność, że każdy będzie znał nazwisko odpowiedzialnego za bhp 

Answer: A

Definition: Ważne jest, by każdy rozumiał wymogi zdrowia i bezpieczeństwa na placu budowy, dlatego też muszą zostać ustalone metody pracy oraz środki bezpieczeństwa przed rozpoczęciem robót

Kto powinien nadzorować pracę wykonawców? 

 • A: kierownik robót 
 • B: osoba kompetentna działająca w imieniu wykonawcy
 • C: koordynator BHP 

Answer: B

Definition: Aby pozostać w zgodzie z wymogami przepisów bhp wszyscy wykonawcy muszą zapewnić nadzór robót przez nich prowadzonych przez osoby kompetentne i doświadczone 

Pisemne instrukcje bezpiecznej pracy powinny być przygotowane dla prac budowlanych wysokiego ryzyka, takich jak roboty na wysokości lub prace rozbiórkowe....

 • A: prawdziwe
 • B: fałsz
 • C: tylko, jeśli będą trwały dłużej niż jeden dzień roboczy lub obejmować będą więcej niż 2 oso-by 

Answer: A

Definition: Pisemne instrukcje bezpiecznej pracy powinny zostać przygotowane pod kątem prac budowlanych o wysokim ryzyku, takich jak roboty na wysokości lub prace rozbiórkowe.

Zezwolenie na prace to.... 

 • A: wydawanie zezwoleń przez inspekcję BHP
 • B: pisemny dokument określający potencjalnie niebezpieczną pracę, która ma być wykonana oraz środki ostrożności, które należy podjąć
 • C: pozwolenie wydane przez Urząd Planowania

Answer: C

Definition: Pozwolenie na prace jest formalnym, pisemnym systemem stosowanym w celu zapewnienia, ze potencjalnie niebezpieczna praca jest wykonywana bezpiecznie i bez ryzyka dla zdrowia.

Zezwolenie na system robót to… 

 • A: system kart identyfikacyjnych wystawionych przez Wydział Bezpieczeństwa Społecznego 
 • B: przygotowania do systemu prac zmianowych, gdy plac budowy będzie pracował więcej niż 8 godzin dziennie 
 • C: formalny zapis systemu stosowanego do kontroli pewnego rodzaju prac niebezpiecznych

Answer: B

Definition: Zezwolenie na system robót to formalny zapis systemu stosowanego do zapewnienia, że pewne roboty potencjalnie niebezpieczne będą wykonywane w sposób bezpieczny i bez ryzyka dla zdrowia 

Roboty budowlane o wysokim stopniu ryzyka obejmują 

 • A: praca w przestrzeni zamkniętej, operacje podnoszenia z wykorzystaniem dźwigów oraz usuwanie azbestu
 • B: praca w pojedynkę po godzinie 17.00 lub przed 7.30 
 • C: wszelkie prace na terenie placu budowy, które zajmą służbom ratowniczym więcej niż 15 minut na dotarcie 

Answer: A

Definition: Ustawowo wyróżnia się 23 rodzaj prac budowlanych określonych jako roboty budowlane o wsyokim ryzyku 

Wymóg bezpiecznego systemu prac nie jest wymogiem ustawowym 

 • A: prawda 
 • B: fałsz
 • C: tylko wtedy, gdy na placu budowy pracuje więcej niż 5 robotników 

Answer: B

Definition: Bezpieczny system pracy jest ustawowo określonym wymogiem BHP 

Procedury awaryjne (Emergency Procedures)

Jeżeli słychać syrenę, co zazwyczaj to oznacza?

 • A: powstanie sytuacji alarmowej
 • B: koniec zmiany roboczej
 • C: zostaną użyte materiały wybuchowe 

Answer: A

Definition: o ile nie zostały wydane inne instrukcje, sygnał syreny zawsze oznacza sytuacje alarmową

Co należy zrobić w przypadku alarmu? 

 • A: zastosować się do procedur alarmowych obowiązujących na terenie robót 
 • B: zadzwonić na 999
 • C: zadzwonić do domu i powiedzieć, że wszystko jest w porządku 

Answer: A

Definition: zastosować się do procedur alarmowych 

Gdzie znajduje się punkt zbiorczy? 

 • A: w biurze mistrza 
 • B: przy głównym wejściu
 • C: w wyznaczonym miejscu określonym podczas zaznajamiania

Answer: C

Definition: procedury alarmowe, łącznie z lokalizacją punktu zbiorczego winny być wyjaśnione pod-czas zaznajamiania pracownika z terenem robót

Jeżeli przyjdzie do ewakuacji rejonu, należy… 

 • A: jak najszybciej biegiem udać się na punkt zbiorczy
 • B: zabrać wszystkie swoje rzeczy osobiste i skierować się na punkt zbiorczy
 • C: w sposób bezpieczny i spokojnie udać się bezpośrednio na punkt zbiorczy

Answer: C

Definition: w sposób bezpieczny i spokojnie udać się bezpośrednio na punkt zbiorczy

Dlaczego teren robót powinien posiadać wyznaczony punkt zbiorczy?

 • A: aby policja mogła przekazać wszystkim informacje jak należy dalej postępować
 • B: tak, by można było sprawdzić, czy wszyscy ludzie są bezpieczni 
 • C: tak, by mistrz mógł omówić z każdym zaistniałą sytuację i stworzyć plan

Answer: B

Definition: ważne jest, by obecność każdej osoby na terenie była potwierdzona

Jeżeli okaże się, że jakiś pracownik jest nieobecny na punkcie zbiorczym, to…

 • A: należy wrócić do miejsca, w którym po raz ostatni był widziany przy pracy 
 • B: zadzwonić do niego na telefon komórkowy
 • C: poinformować kierownika robót

Answer: C

Definition: jeżeli zachodzi pewność, że kogoś brakuje, należy powiadomić kierownika robót

Co musi zostać przygotowane przed rozpoczęciem prac na terenie?

 • A: szczegółowe procedury awaryjne dla terenu robót
 • B: wykaz numerów telefonów do wszystkich służb ratunkowych
 • C: kopie polis ubezpieczeniowych 

Answer: A

Definition: procedury awaryjne powinny być gotowe przed rozpoczęciem prac

Co należy ująć w procedurach awaryjnych? 

 • A: nazwisko dyrektora zarządzającego głównego wykonawcy
 • B: sposoby reagowania na różne zdarzenia awaryjne, jakie mogą wystąpić na terenie robót
 • C: nazwa producenta gaśnic 

Answer: B

Definition: należy brać pod uwagę rodzaj sytuacji awaryjnej, jaka może wystąpić na terenie, przez rozpoczęciem prac oraz jakie poczyniono przygotowania

Jakiego rodzaju sytuacje winny być ujęte w procedurach awaryjnych? 

 • A: wszelkiego rodzaju zdarzenia, jakie mogą mieć miejsce
 • B: tylko takie, do których będzie wzywana straż pożarna 
 • C: tylko takie, do których będą wzywane służby medyczne

Answer: A

Definition: należy brać pod uwagę rodzaj sytuacji awaryjnej, jaka może wystąpić na terenie

Jakiego rodzaju procedury powinny być winny być udostępnione w przypadkach, gdy pracownicy używają platform podwieszanych, np. dźwigi z wysięgnikiem, ruchome podesty?

 • A: przygotowania ułatwiające dostęp do świadczeń społecznych 
 • B: przygotowania pozwalające na niesienie pomocy osobom pracującym na takich urządzeniach wysokościowych, jeżeli taka potrzeba zaistnieje
 • C: potwierdzające, że na terenie prowadzonych robót znajdują się zapasowe drabiny na wszelki wypadek 

Answer: B

Definition: przygotowania pozwalające na niesienie pomocy osobom pracującym na takich urządze-niach wysokościowych 

Kiedy należy poinstruować pracowników o procedurach awaryjnych? 

 • A: gdy przebywają na terenie prowadzonych robót dłużej niż 2 dni 
 • B: na terenie, na którym się znajdują, jak tylko rozpoczną pracę
 • C: muszą zostać przeszkoleni dopiero wtedy, gdy będzie ich pracowało razem więcej niż pięciu 

Answer: B

Definition: pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie procedur awaryjnych kiedy tylko roz-poczną pracę 

W jaki sposób należy zapewnić aktualizację procedur awaryjnych?

 • A: procedury awaryjne winny być regularnie aktualizowane i analizowane w celu odzwiercie-dlenia zmieniających się okoliczności
 • B: służby awaryjne powinny otrzymywać kopie co miesiąc 
 • C: należy składać wnioski do służb awaryjnych o udzielenie rad co 3 miesiące

Answer: A

Definition: procedury awaryjne winny być regularnie aktualizowane i analizowane zgodnie z koniecz-nością, by ujęte zostały w nich wszystkie przewidywalne zdarzenia

Drogi awaryjne powinny być… 

 • A: wskazane na planie umieszczonym w biurze Głównego Wykonawcy
 • B: jednoznacznie oznakowane i pokazywane podczas zaznajamiania z nimi pracowników
 • C: oznakowane na podłożu ciągłą czerwoną linią 

Answer: B

Definition: jednoznacznie oznakowane i pokazywane podczas zaznajamiania z nimi pracowników 

Tylko pracownicy znajdujący się na terenie robót winny być powiadamiani o procedurach awaryj-nych na terenie robót 

 • A: prawdziwe
 • B: fałszywe: każdy, kto przebywa na terenie prowadzonych robót powinien mieć świadomość istnienia procedur awaryjnych
 • C: po części prawdziwe, tylko pracownicy, którzy pracują na terenie dłużej niż 2 dni winni być in-formowani 

Answer: B

Definition: każdy, kto przebywa na terenie prowadzonych robót powinien mieć świadomość istnienia procedur awaryjnych

Drogi ewakuacyjne powinny być…

 • A: utrzymane w czystości i niczym nie zastawione 
 • B: mogą być blokowane, jeżeli pracownicy zostali o tym powiadomieni poprzedniego dnia
 • C: mogą być zablokowane rusztowaniem

Answer: A

Definition: ważne jest by drogi były utrzymane w czystości i niczym nie zastawione

Procedury awaryjne nie są wymagane przy pracach trwających krócej niż jeden dzień…

 • A: prawda
 • B: fałsz 
 • C: tylko gdy w miejscu pracuje mniej niż 5 ludzi

Answer: B

Definition: procedury awaryjne muszą być przygotowane przed każdą pracą zaczynającą się na tere-nie robót

Środki techniczne służące do podnoszenia alarmu muszą być sprawdzane regularnie, by…

 • A: każdy obecny na terenie mógł je usłyszeć
 • B: alarm był słyszalny w biurze
 • C: alarm był słyszalny w stołówce 

Answer: A

Definition: z uwagi na zmieniające się okoliczności ważne jest, by kontrole były przeprowadzane regu-larnie, by mieć pewność, że każdy obecny na terenie usłyszy alarm 

Procedury awaryjne powinny obejmować sposoby obchodzenia się z wszystkimi niebezpiecznymi materiałami obecnymi i używanymi na terenie robót

 • A: prawda 
 • B: fałsz
 • C: tylko gdy środki te są używane dłużej niż jeden dzień 

Answer: A

Definition: procedury awaryjne powinny obejmować sposoby postępowania z wszystkimi materiała-mi niebezpiecznymi i substancjami znajdującymi się na terenie robót

Ewakuacja robotników budowlanych z wykopów nie musi zostać ujęta w procedurach awaryjnych, ponieważ to służby ratownicze będą decydowały o sposobie prowadzenia ewakuacji w najbardziej bezpieczny sposób

 • A: prawda
 • B: fałsz 
 • C: tylko gdy wykopy są głębsze niż 2 metry

Answer: B

Definition: sposoby postępowania w nagłych przypadkach na terenie prowadzonych robót muszą być wdrożone przed rozpoczęciem tych robót

Procedury awaryjne nie muszą obejmować przygotowań czynionych dla osób odwiedzających te-ren

 • A: fałsz
 • B: prawda 
 • C: tylko gdy wizyta trwa dłużej niż 30 minut

Answer: A

Definition: sposoby postępowania w nagłych przypadkach na terenie prowadzonych robót muszą obowiązywać wszystkie osoby znajdujące się na terenie 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe (Fire Safety)

Co to jest punkt zbiorki przeciwpożarowy?

 • A: miejsce, do którego należy się udać po usłyszeniu alarmu ppoż.
 • B: miejsce, w którym ma być zgromadzony sprzęt ppoż. 
 • C: miejsce, w którym zbierać się będą strażacy po ich wezwaniu 

Answer: A

Definition: Zbiorczy punkt przeciwpożarowy to jest punkt, w którym będą zbierać się ludzie ewakuujący z terenu, na którym prowadzone są roboty, w przypadku zadziałania alarmu przeciwpożarowego.

Pojawia się mały ogień w instalacji elektrycznej i wydaje się, że można go bezpiecznie opanować…

 • A: gaśnica proszkowa lub CO2 wystarczy
 • B: wiadro wody i koc ppoż.
 • C: woda lub gaśnica pianowa

Answer: A

Definition: gaśnica proszkowa lub CO2

W razie wykrycia ognia…

 • A: zadzwonić pod 999 i czekać na przybycie Straży Pożarnej, by wskazać drogę do miejsca poża-ru
 • B: natychmiast podnieść alarm i zastosować się do procedur awaryjnych
 • C: poszukać właściwej gaśnicy

Answer: B

Definition: Należy natychmiast podnieść alarm

Co to jest pozwolenie na pracę z otwartym ogniem? 

 • A: pozwolenie na pracę w okresie między czerwcem a wrześniem 
 • B: pozwolenie na pracę, gdzie zachodzi ryzyko zaprószenia ognia wskutek prowadzonych prac  
 • C: pozwolenie na pracę podczas wykonywania której można zdjęć odzież ochronną 

Answer: B

Definition: Pozwolenie na pracę z otwartym ogniem to pojęcie opisujące wymóg formalnych działań pozwalających na zmniejszenie niebezpieczeństwa zaprószenia ognia 

Jak ciecze palne powinny być przechowywane i transportowane na terenie prowadzonych robót? 

 • A: we właściwych zamkniętych pojemnikach  
 • B: w otwartym wiadrze, zlewane z głównego pojemnika 
 • C: tylko w pojemnikach 10 litrowych z tworzyw sztucznych, które są wyraźnie oznakowane 

Answer: A

Definition: Ciecze palne należy trzymać i transportować w odpowiednich zamykanych pojemnikach 

Czego nie wolno robić w miejscach, w których stosowane są ciecze latwopalne? 

 • A: palenia tytoniu  
 • B: palenia papierosów elektronicznych 
 • C: spożywania napojów 

Answer: A

Definition: Nie zezwala się na palenie tytoniu w miejscach, w których znajdują się ciecze latwopalne

Co należy zrobić wcześniej przed rozpoczęciem prac z pojemnikami, w których wcześniej magazynowano ciecze latwopalne? 

 • A: należy je wymyć wodą 
 • B: należy je na noc pozostawić otwarte, by się przewentylowały 
 • C: muszą zostać wypłukane lub też w jakikolwiek inny wyczyszczone przez przeszkolonych, kompetentnych i upoważnionych pracowników z pozwoleniem na wykonywanie prac z niebezpiecznymi substancjami 

Answer: C

Definition: Prace z niebezpiecznymi substancjami muszą podlegać obowiązkowi otrzymania pozwolenia na pracę z nimi, co zapewni bezpieczne warunki pracy

Co należy zrobić przed rozpoczęciem robót na terenie? 

 • A: umieścić wykaz lokalizacji gaśnic na terenie 
 • B: awaryjny plan ewakuacyjny  
 • C: wykaz dostawców gaśnic 

Answer: B

Definition: Należy przygotować plan ewakuacji przed rozpoczęciem prac 

Kotły do topienia masy bitumicznej można rozpalać i pozostawiać bez nadzoru do momentu rozpuszczenia się masy 

 • A: prawda 
 • B: fałsz  
 • C: tylko gdy na terenie robót nikogo nie ma 

Answer: B

Definition: Po rozpaleniu kotły do topienia masy bitumicznej nie mogą pozostawać bez opieki 

Ile czasu po zakończeniu prac w gorącym środowisku (np. spawaniu) należy sprawdzić teren pod kątem ewentualnych źródeł ognia oraz czy nie pozostawiono tlących się lub gorących materiałów, które mogłyby stać się zarzewiem ognia? 

 • A: pod koniec dnia 
 • B: w regularnych odstępach przez co najmniej godzinę  
 • C: 5 minut 

Answer: B

Definition: Sprawdzać należy regularnie przez co najmniej godzinę po zakończeniu pracy 

Pierwsza pomoc (First Aid)

Który zestaw przepisów nakazuje, by na placu budowy znajdowała się apteczka pierwszej pomo-cy? 

 • A: Ustawa Bhp przy pracy (Jersey) z 1989 r. 
 • B: Przepisy Kierowanie budową (Jersey) z 2016 r.  
 • C: Budowa (osobisty sprzęt ochrony ) z 2002 r. (Jersey) 

Answer: B

Definition: Przepisy Kierowanie budową (Jersey) z 2016 r. 

Kiedy obowiązuje nakaz posiadania apteczki pierwszej pomocy na placu budowy?

 • A: gdy wykonawca zatrudnia więcej niż 5 osób na placu budowy
 • B: na wszystkich placach budowy
 • C: tylko, gdy wykonywane są prace niebezpieczne

Answer: B

Definition: na każdym placu budowy obowiązkowo powinny znajdować się apteczki pierwszej pomocy

Kto to jest osoba ' wyznaczona'? 

 • A: robi zdjęcia i dzwoni po pomoc 
 • B: odpowiedzialna za zorganizowanie prawidłowej pierwszej pomocy i przygotowanie postę-powania w przypadku wszelkich urazów lub oznak choroby zaistniałych na terenie placu bu-dowy  
 • C: zarządzać jak najlepiej pomocą do momentu, aż ktoś się pojawi 

Answer: B

Definition: osoba 'wyznaczona' jest odpowiedzialna za zorganizowanie prawidłowej pierwszej po-mocy i przygotowanie postępowania w przypadku wszelkich urazów lub oznak choroby zaistniałych na terenie placu budowy 

Kiedy na placu budowy potrzebna jest obecność wykwalifikowanego ratownika? 

 • A: gdy wynika to z oceny ryzyka  
 • B: jeśli obecnych tam jest więcej niż 3 osoby 
 • C: jeżeli projekt trwa dłużej niż 30 dni 

Answer: A

Definition: natychmiast zmyć czystą wodą i skierować do ratownika medycznego 

Współpracownik rozpryskuje na swoje dłoni kwas… 

 • A: Natychmiast zmyć czystą wodą i skierować do ratownika medycznego  
 • B: Zrobić zdjęcia i skierować do ratownika medycznego 
 • C: Owinąć dłoń czystą szmatką i trzymać w pozycji uniesionej 

Answer: A

Definition: Natychmiast zmyj kwas czystą wodą i poślij po pierwszą pomoc.

Co powinno znajdować się w apteczce pierwszej pomocy? 

 • A: strzykawki 
 • B: odpowiedni i właściwy sprzęt pozwalający na właściwe opatrzenie wszelkich przewidywal-nych urazów i ran, jakie mogą wystąpić na placu budowy  
 • C: środku przeciwbólowe 

Answer: B

Definition: dany wykonawca musi zapewnić obecność odpowiedni i właściwy sprzęt, urządzenia i personel zdolny do udzielenia pierwszej pomocy 

Współpracownik został uwieziony w przestrzeni zamkniętej i stracił przytomność… 

 • A: podjąć samodzielne czynności, by go wydostać 
 • B: zgłosić służbom, by podjęły działania w celu uwolnienia go  
 • C: zadzwonić na 999 

Answer: B

Definition: należy zgłosić służbom, by podjęły działania w celu uwolnienia go 

Współpracownik został porażony prądem elektrycznym, ale wygląda, że wszystko jest w porząd-ku… 

 • A: odłączyć urządzenie i zgłosić sprawę kierownikowi robót 
 • B: skierować do ratownika medycznego  
 • C: zadzwonić na 999 

Answer: B

Definition: skierować do ratownika medycznego 

Kto odpowiada za zapewnienie ratownika medycznego na terenie robót? 

 • A: koordynator bhp 
 • B: właściwy wykonawca robót  
 • C: klient 

Answer: B

Definition: właściwy wykonawca robót, tj. główny wykonawca, lub ten wykonawca, który jest odpo-

Gdzie powinno być umieszczone nazwisko ratownika medycznego na placu budowy? 

 • A: na ścianie biura/w miejscach przeznaczonych na przerwę  
 • B: na zewnątrz bramy wjazdowej 
 • C: nie ma potrzeby wywieszania nazwiska ratownika 

Answer: A

Definition: azwisko ratownika medycznego należy umieścić na ścianie biura/w miejscach przezna-czonych na przerwę 

Zgłaszanie wypadków i incydentów (Reporting Accidents & Incidents)

W przypadku drobnego skaleczenia podczas pracy co należy zrobić? 

 • A: wpisać do rejestru wypadków i na koniec zmiany uzyskać pierwszą pomoc 
 • B: nie przejmować się; zgłaszać należy tylko poważne rany 
 • C: natychmiast uzyskać pierwszą pomoc i wpisać zdarzenie do rejestry wypadków 

Answer: C

Definition: należy uzyskać pierwszą pomoc i upewnić się, że szczegóły zdarzenia zostały wpisane do rejestru wypadków 

Które jest prawidłowe? 

 • A: tylko wypadki powstałe podczas bezpośredniego wykonywania obowiązków służbowych powinny być zapisywanie w rejestrze wypadków 
 • B: wszystkie wypadki, jakie mają miejsce na placu budowy muszą być wpisywane w rejestrze wypadków  
 • C: tylko wypadki, które miały miejsce w obecności świadków, powinny być odnotowywane w rejestrze wypadków 

Answer: B

Definition: należy zgłaszać wszystkie wypadki 

Kto ma obowiązek prowadzić rejestr wypadków 

 • A: ofiara (poszkodowany) w wypadku (jeżeli możliwe)  
 • B: kierownik robót 
 • C: policja 

Answer: A

Definition: osoba poszkodowana – jeżeli to możliwe – powinna złożyć wpis w rejestrze wypadków 

W przypadku poważnego wypadku, należy… 

 • A: zatrzymać pracę i udać się do domu 
 • B: zastosować się do procedury awaryjnej obowiązującej na placu budowy  
 • C: uciec i poszukać kierownika robót 

Answer: B

Definition: należy stosować się do procedur awaryjnych obowiązujących na terenie placu budowy 

Jaki sens w zgłaszaniu sytuacji które mogłyby być wypadkiem, ale nie doszło do takiego? 

 • A: by można było zwolnić osobę, która brała w tym udział 
 • B: by można było oznaczyć miejsce czarnym punktem 
 • C: by można było wyciągnąć wnioski na przyszłość  

Answer: C

Definition: sytuacje, w których prawie doszło do wypadku, mogą się powtarzać i w wyniku może ktoś odnieść obrażenia. Dlatego podobne sytuacje należy zgłaszać 

Wszystkie wypadki należy zgłaszać do Inspektoratu BHP 

 • A: prawdziwe 
 • B: fałszywe  
 • C: tylko takie, wskutek których osoba poszkodowana była niezdolna do podjęcia pracy przez 3 dni 

Answer: B

Definition: wypadków nie ma potrzeby zgłaszać do Inspektoratu BHP 

Tylko wypadki, w których uczestniczyli pracownicy budowlani, muszą być zgłaszane kierownikowi robót 

 • A: fałszywe; wszystkie wypadki, nawet te, w których brały udział osoby nie pracujące na placu budowy, powinny być zgłaszane kierownikowi robót i odnotowywane w rejestrze wypadków  
 • B: prawdziwe 
 • C: tylko, gdy osoba poszkodowana, zgodzi się na głoszenie wypadku 

Answer: A

Definition: wszystkie wypadki, jakie mają miejsce na terenie placu budowy lub w wyniku prowadzo-nych tamże prac muszą być zgłaszane kierownikowi robót i wpisywane do rejestru wypadków 

W przypadku uszkodzenia napowietrznej linii energetycznej należy: 

 • A: zadbać o to, by żaden człowiek nie znajdował siew pobliżu miejsca zdarzenia a o samym zda-rzeniu należy powiadomić Zakład Energetyczny na Jersey  
 • B: wezwać elektryka zakładowego 
 • C: skontaktować się z koordynatorem bhp 

Answer: A

Definition: nikt nie powinien mieć dostępu do miejsca zdarzenia i należy skontaktować się z Zakładem Energetycznym na Jersey 

Kolizje z udziałem pojazdów znajdujących się na terenie placu budkowy nie muszą być nigdzie zgłaszane 

 • A: fałszywe: kolizje, w których uczestniczyły pojazdy na terenie placu budowy należy zgłaszać kierownikowi robót  
 • B: prawdziwe 
 • C: fałszywe: wszystkie kolizje, w których uczestniczyły pojazdy należy zgłaszać policji 

Answer: A

Definition: kolizje, w których uczestniczyły pojazdy na terenie placu budowy należy zgłaszać kierowni-kowi robót 

Ważne jest, by zgłaszać wszelkie wypadki, by… 

 • A: można było wystąpić o odszkodowanie 
 • B: osoba odpowiedzialna mogła być ukarana 
 • C: przyczyny, z powodu których doszło do wypadku, mogły być określone i usunięte

Answer: C

Definition: głównym powodem, dla którego należy składać zawiadomienia o zaistniałym wypadku jest to, by można było określić jego przyczynę i ją usunąć 

Nadzór i zarządzanie (Supervision and Management)

Podczas planowania prac, które będą miały być prowadzone w przestrzeni zamkniętej, jakie czynniki należy brać pod uwagę? 

 • A: jaki jest koszt? 
 • B: czy są w ogóle konieczne  
 • C: jak długo potrwa praca 

Answer: B

Definition: W pierwszym rzędzie należy dać sobie odpowiedź na pytanie, czy w ogóle jest konieczne narażanie pracowników 

Jaki jest cel systemu udzielania pozwolenia na pracę? 

 • A: zapewnienie, że prace będą wykonywane w sposób bezpieczny  
 • B: zapewnienie, że prace będą wykonywane poprawnie 
 • C: zapewnienie, że prace będą wykonywane skutecznie 

Answer: A

Definition: system udzielania pozwolenia na pracę zapewnia, że prace, które potencjalnie są niebez-pieczne, będą wykonywane w sposób bezpieczny 

Droga ewakuacyjna musi zapewniać bezpieczne przejście do… 

 • A: biura 
 • B: miejsca zapewniającego bezpieczeństwo  
 • C: poziom gruntu 

Answer: B

Definition: drogi ewakuacyjne muszą zapewnić bezpieczne opuszczenie i udanie się do bezpiecznego punktu

Rusztowanie jest nieukończone, co należy zrobić? 

 • A: skontaktować się z wykonawcą rusztowania i nakazać mu zabezpieczyć rusztowanie 
 • B: założyć uprząż, by samemu doprowadzić je do stanu wymagalnego 
 • C: uniemożliwić dojście do rusztowania i poinformować kierownika robót  

Answer: C

Definition: z takiego rusztowania nie wolno korzystać do chwili jego ukończenia. Dostęp do takiego rusztowania mają tylko osoby zajmujące się znoszeniem rusztowania 

Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne prowadzenia robót na terenie placu bu-dowy? 

 • A: kierownik robót 
 • B: każdy  
 • C: Koordynator BHP 

Answer: B

Definition: każdy jest odpowiedzialny wg prawa za swoje i innych zdrowie i bezpieczeństwo 

Stopień nadzoru nad bezpieczeństwem prowadzonych prac zależy od… 

 • A: od tego, czy prace są prowadzone przez wyznaczonych podwykonawców 
 • B: charakteru i zakresu ryzyk powstających przy realizacji robót  
 • C: wieku pracowników budowlanych na terenie 

Answer: B

Definition: stopień nadzoru zależy od zakresu ryzyk powstających przy realizacji robót 

Odpowiedzialność za dopuszczenie na teren wykonywanych prac tylko osób upoważnionych spo-czywa na… 

 • A: wykonawcy kontrolującym plac budowy  
 • B: podwykonawców 
 • C: pracowników 

Answer: A

Definition: wykonawca kontrolujący plac budowy jest odpowiedzialny za to, że na teren placu budowy nie będą miały wstępu osoby nieupoważnione 

Co należy wykonywać regularnie 

 • A: rutynowe kontrole zdrowia i bezpieczeństwa  
 • B: obchody placu budowy 
 • C: sprawdzanie polis ubezpieczeniowych 

Answer: A

Definition: należy prowadzić rutynowe kontrole 

Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych… 

 • A: każdy na placu budowy powinie zostać ostrzeżony, by się trzymać z dala 
 • B: należy wyznaczyć kompetentną osobę do nadzorowania przebiegu prac  
 • C: każdy, kto nie jest związany z prowadzonymi pracami, powinien opuścić plac budowy 

Answer: B

Definition: wymaga się, by kompetentna osoba nadzorowała przebieg prac 

Należy wyznaczyć koordynatora bhp… 

 • A: gdy na terenie prowadzonych prac jest więcej niż 5 osób 
 • B: gdy na terenie prowadzonych prac jest więcej niż 20 osób 
 • C: gdy projekt będzie trwał dłużej niż 30 dni lub 500 osobodni  

Answer: C

Definition: Koordynator bhp musi zostać ustanowiony, jeżeli projekt będzie trwał dłużej niż 30 dni lub 500 osobodni 

Kiedy pracodawca musi przedstawić na piśmie regulaminy bhp? 

 • A: gdy ma więcej niż 10 pracowników 
 • B: gdy ma więcej niż 20 pracowników 
 • C: gdy ma więcej niż 5 pracowników  

Answer: C

Definition: wszyscy pracodawcy zatrudniający więcej niż 5 pracowników muszą przedstawić regulamin bhp na piśmie 

Co powinien obejmować sporządzony na piśmie regulamin bhp? 

 • A: nazwisko kierownika robót 
 • B: określenie ogólnej polityki oraz organizację i przygotowania do realizacji ogólnej polityki  
 • C: przygotowanie do prac na placu budowy 

Answer: B

Definition: regulamin bhp powinien zawierać określenie ogólnej polityki oraz organizację i przygotowa-nia do realizacji ogólnej polityki 

Kto powinien zostać wyznaczony do nadzoru nad prowadzonymi pracami na placu budowy? 

 • A: przeszkolona i kompetentna osoba, która posiada doświadczenie w wykonywanie tego rodzaju pracy  
 • B: koordynator bhp 
 • C: kosztorysant 

Answer: A

Definition: tylko osoba przeszkolona i kompetentna, która posiada doświadczenie w wykonywanie tego rodzaju pracy musi być wyznaczona na takie stanowisko 

Co należy zrobić, by zapewnić bezpieczną realizację prac? 

 • A: przedstawienie pisemnych instrukcji 
 • B: zadbanie o to, by pracownicy byli kompetentni i w pełni rozumieli to, czego się od nich wyma-ga  
 • C: wykonać sprawdzenie każdej zakończonej pracy 

Answer: B

Definition: sprawdzać należy, czy pracownicy są kompetentni i w pełni rozumieją, czego się od nich oczekuje 

Co należy zrobić, by podnieść świadomość istotności bhp na placu budowy? 

 • A: opowiadać sobie o wypadkach, jakie miały miejsce na terenie placu budowy 
 • B: posługiwać się tylko narzędziami o napięciu znamionowym 110V 
 • C: prowadzić szkolenia stanowiskowe  

Answer: C

Definition: szkolenia stanowiskowe są jednym z wielu sposobów podnoszenia świadomości bhp 

Jakie roboty należy prowadzić, gdy nikogo nie ma na placu budowy? 

 • A: narady robocze 
 • B: przenoszenie rusztowań 
 • C: badania radiograficzne terenu  

Answer: C

Definition: badania radiograficzne to jedna ze specjalistycznych robót prowadzonych na terenie placu budowy. Zaleca się, by tego rodzaju prace przeprowadzać, gdy na placu budowy nie ma ludzi 

Co należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót? 

 • A: czy każdy nosi kask 
 • B: czy każdy posiada właściwy sprzęt i ma kompetencje to realizacji swoich obowiązków w spo-sób bezpieczny  
 • C: czy klienta nie ma na placu budowy 

Answer: B

Definition: należy sprawdzić, czy osoby pracujące na terenie placu budowy mają konieczny bezpieczny sprzęt i mają kompetencje pozwalające na korzystanie z tego sprzętu 

W jaki sposób należy informować pracowników rozpoczynających pracę na placu budowy o typo-wych dla tego placu zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa? 

 • A: podczas szkolenia wstępnego dla każdego, kto pojawiać się będzie na placu budowy
 • B: informując osoby te o wypadkach, jakie miały miejsce na terenie placu budowy 
 • C: wręczając im egzemplarz regulaminu 

Answer: A

Definition: wszystkie osoby pracujące na placu budowy powinny przejść szkolenie wstępne wchodząc na teren robót 

W jaki sposób można uświadomić pracowników o typowych dla tego miejsca środkach zapobiegaw-czych? 

 • A: polegając na ich współpracownikach, który może im przekażą taką wiedzę o ryzykach 
 • B: przygotowując i wydając regulamin placu budowy  
 • C: pokazując im rejestr wypadków 

Answer: B

Definition: regulamin placu budowy może pomóc w zrozumieniu zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeń-stwa oraz jakie środki zostały podjęte w celu zmniejszenia takich zagrożeń 

W jaki sposób można sprawdzić jak przebiega zarządzanie bhp na terenie placu budowy? 

 • A: dokonując przeglądu efektywności bhp poprzez analizę zapisów w rejestrze wypadków, rapor-tów z przeprowadzonych inspekcji itp.  
 • B: pytając się kierownika robót 
 • C: pytając się Inspektoratu BHP 

Answer: A

Definition: Regularne przeglądy skuteczności bhp mogą pomóc w zrozumieniu, jak bhp jest zarządzane na placu budowy